21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Editörü

21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Editörü

Lisans 1993 - DTCF Tarih Bölümü
Yüksek Lisans 1999 - Ulusal Cheng-chi Üniversitesi (Tayvan), Tarih Enstitüsü
Doktora 2003 - Ankara Üniversitesi, Tarih (Genel Türk Tarihi) Anabilim Dalı


Makaleler
SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler
Konuralp Ercilasun (2010). On the Relations between State and Religion in Asia (16-19th Centuries).Journal of Asian History, 44/1(70-78).
Konuralp Ercilasun (2009). Suchandana Chatterjee, Mind and Vision: Perceptions of Reform in Kazakhstan and Kyrgyzstan, New Delhi:Bookwell Publishers, 2006. Europe-Asia Studies , 61/2(377-379).

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler
Konuralp Ercilasun (1995). Selçukluların Kafkasya Politikası. Türk Kültürü, XXXIII/387(420-432).
Konuralp Ercilasun (1995). Orhan Bey Devrinde Osmanlı Devleti’nin Trakya Politikası . Türk Kültürü, XXXIII/388(485-499).
Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Konuralp Ercilasun (2012). "Küresel Kriz ve Çin-AB İlişkileri". 21. Yüzyıl, 38 (59-64).
Konuralp Ercilasun (2012). "Suriye-İran Ekseninde Çin'in Ortadoğu Politikası". 21. Yüzyıl, 42 (76-79).
Konuralp Ercilasun (2012). "Türkistan Bütünleşmesinin Ekonomik ve Demografik Unsurları". 21. Yüzyıl, 47
Konuralp Ercilasun (2012). "Yeni Süper Gücün Ordusu mu?: Çin Silahlı Kuvvetleri". 21. Yüzyıl, 44
Konuralp Ercilasun (2010). “Kırgızistan’ın Renksiz Devrimleri”. Stratejik Düşünce, Mayıs 2010 (42-46).
Konuralp Ercilasun (2010). “Çin: Yükselişe Devam mı?”. 21. Yüzyıl, Haziran 2010 (35-40).
Konuralp Ercilasun (2009). “Şincan’da Neler Oluyor?”. Radikal, 10 Temmuz 2009 (17).
Konuralp Ercilasun (2006). “Frank’ın ‘Yeniden Doğu’su Üzerine Düşünceler”. Journal of Turkic Civilization Studies, 2 (33-45).
Konuralp Ercilasun (2004). “Mançuların 18. Yüzyılda Kâşgar’daki Yönetimleri”. Atayurt Tarih Dergisi , 1/1 (6-7).
Wang He-xing (1999). “Asya Mali Krizi Işığında Dünya Ekonomisi”. Avrasya Dosyası, 4/3-4 (215-221).
Ye Zheng-Jia (1999). “Güney Asya Güvenliği ve Çin”. Jeoekonomi, 1/1 (86-89).
Konuralp Ercilasun (1995). “Doğu Türkistan - 1”. Türk Yurdu, 15/93 (18-21).
Konuralp Ercilasun (1995). “Doğu Türkistan - 2”. Türk Yurdu, 15/94 (20-22).
Eric Roulean (1994). “Türkiye’ye Meydan Okumalar”. Avrasya Dosyası, 1/1 (105-112).

Kitap ve Editörlük
Kitap
Konuralp Ercilasun. (2008). “China in Central Asia: A Case Study of Relationship between China and Kazakstan”. The Commonwealth of Independent States: Energy, Security and Development, editörler Anuradha M. Chenoy & Ajay Patnaik. Hindistan. Knowledge World International.
Konuralp Ercilasun. (2008). “The Kyrgyz Revolution: Before and After”. Cultures and Societies in Transition: India, Russia and Other CIS Countries, editör Manu Mittal. Hindistan. Shipra Publications.
Ayşe Onat, Sema Orsoy ve Konuralp Ercilasun. (2004). Han Hanedanlığı Tarihi Hsiung-nu (Hun) Monografisi (Açıklamalı Metin Neşri). M.S. 1. yüzyılda yazılmış bir Çin kaynağının Hunlarla ilgili bölümünn açıklamalı metin neşri. Türkiye. Türk Tarih Kurumu.
Konuralp Ercilasun. (2004). “Doğu Türkistan’ın Geleceğine Bakışlar”. 21. Yüzyılda Türk Dünyası Jeopolitiği Muzaffer Özdağ’a Armağan I. Cilt. Türkiye. ASAM Yayınları.
Konuralp Ercilasun. (2002). “Karahanlılar Devrinde Kaşgar”. Kafalı Armağanı. Türkiye. Akçağ Yayınları.
Atıf
(2004). Han Hanedanlığı Tarihi Hsiung-nu (Hun) Monografisi (Açıklamalı Metin Neşri)

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler
Kongre
Konuralp Ercilasun, 2012. "The Transition of Mongolian Nomadic Economy During Qing Era" , International Scientific Conference of Young Mongolists, Ulanbator, Moğolistan.
Konuralp Ercilasun, 2012. "Temür ve Devleti Hakkındaki Araştırmalara Genel Bir Bakış", 1402 Ankara Savaşı Uluslararası Kongresi, Ankara.
Konuralp Ercilasun, 2012. "Turkey's Religious Activities in Central Asia", Central Eurasian Studies Society Thirteenth Annual Conference, Bloomington, Indiana.
Konuralp Ercilasun, 2012. "Hunlarla Çinliler arasındaki Kültürel İlişikiler", Türk-Çin Kültür İlişkileri Sempozyumu, Mimar Sinan Üniversitesi, İstanbul.
Konuralp Ercilasun, 2011. "Central Asia between Russia and China: Trilateral Relations and Concepts of Sovereignty (18th - 20th Centuries)", The Changing Nature of Asian Relations from the 18th to the Early 20th Century, Singapur.
Konuralp Ercilasun, 2010. “Bozkır Halklarında Hakimiyet Düşüncesinin Dile Yansıması: Tengri-kut Çanyü”, I. Uluslararası Uzak Asya'dan Ön Asya'ya Eski Türkçe Bilgi Şöleni, Afyonkarahisar.
Konuralp Ercilasun, 2010. “Multiculturalism and Governance: Practices in Central Asia and Turkey”, SAPA International Conference: Multiculturalism and Global Knowledge Governance, Maltepe Üniversitesi, İstanbul.
Konuralp Ercilasun, 2010. "Relations between the Executive and Bureaucracy in Turkey", KAPA International Conference: Beyond New Public Management, Seul, Kore.
Konuralp Ercilasun, 2009. "Yusuf Has Hacip'in 21. Yüzyıldaki Torunları", Yusuf Has Hacip'in Doğumunun 990. Yıldönümü Sempozyumu, İstanbul.
Konuralp Ercilasun, 2008. “Khrushchev and Brezhnev Era: Emergence of the ‘New Soviet Person’?”, Central Eurasian Studies Society, First Regional Conference, Isık Göl, Kırgızistan.
Konuralp Ercilasun, 2007. “Silk Road as a Sub-Global Region: A Sphere Emerging from the Interaction of Cultural and Economic Fields”, International Seminar on Reviving the Silk Route: New Initiatives and Engagements for the 21st Century, Goa, Hindistan.
Konuralp Ercilasun, 2006. “Mercânî ve Sayramî Örneğinde 19. Yüzyıl Türk Aydınlarının Çingizoğullarına Bakışları”, Cengiz Han ve Oğullarının İcraatlarının Türk Dünyasındaki Akisleri Uluslar arası Sempozyumu, Sakıp Sabancı Müzesi, İstanbul.
Konuralp Ercilasun, 2006. “Кытай булактарында 18-19 кылымдарындагы Кыргыз-Казак мамилелери” (Çin Kaynaklarına göre 18-19. Yüzyıllarda Kırgız-Kazak İlişkileri), Жайыл Баатыр: тарых, учур жана келечек, Эл аралык илимий – практикалык конференция (Cayıl Baatır: Tarih, Bugün ve Gelecek, Uluslar arası İlmî Konferans), Karabalta, Kırgızistan.
Konuralp Ercilasun, 2005. "Türk Tarihinde Metodoloji Meselesi" , III. Uluslar arası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Türk Dünyasında Sosyal Bilimler: Kuram, Yöntem ve Uygulama, Celalabat, Kırgızistan.
Konuralp Ercilasun, 2005. "Küreselleşmenin Orta Asya’da Yarattığı Problemler ve Fırsatlar: Avrupa Birliği Modeli", International Symposium on Globalization And Turkic Civilization, Bişkek, Kırgızistan.
Konuralp Ercilasun, 2003. “XVIII-XIX кк. арасындагы Чыгыш Түркистан тууралуу кытай булактарында” (18-19. Yüzyıllarda Çin Kaynaklarında Doğu Türkistan), Ажыбек баатыр жана анын доору Казыбек казалчы жана анын адабий мурастары аттуу Республикалык илмий-практикалык конференция. Narın, Kırgızistan.
Konuralp Ercilasun, 2003. “Цинь империясынын Кашкариядагы мамлекеттик башкаруу системасы (XVIII к. 2-жарымы) (Mançuların 18. Yüzyılda Kaşgar’daki Yönetimleri)”, Кыргызская государственность в системе Евразийских реалий, Международный конгресс востоковедов (Uluslar Arası Doğu Bilimcileri Kongresi). Bişkek.

Konferans, Sempozyum, Kongre, Panel vb. Görev
"Arap Baharı Gölgesinde Çin'in Ortadoğu Politikası". 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü İkinci Safranbolu Kongresi Arap Baharı ve Türkiye, Safranbolu (30-31 Mart). (2012)
"Central Eurasia – Heartland Again?: On Definitions of the Notion of Eurasia". The Eurasia Discourse, Stockholm International Program for Central Asian Studies tarafından düzenlenen çalıştay, İstanbul (31 Mayıs). (2012)
"Orta Asya'da Bögesel İşbirliği İmkanları". 6. Uluslararası Türk- Asya Kongresi, TASAM, İstanbul (7-8 Haziran). (2012)
Discussant. KAPA International Conference: The Role of the State in Economic Development and Stability (29-30 Nisan), Pusan, Kore. (2011)
"Kazakistan'ın Dış İlişkilerinde Türkiye ve Çin". Bağımsızlığının 20. Yılında Kazakistan ve Kazakistan-Türkiye İlişkileri Çalıştayı, Bilkent Üniversitesi, Ankara (22 Kasım). (2011)
"Kırgızistan'ın Dış İlişkilerinde Türkiye ve Çin". Bağımsızlığının 20. Yılında Kırgızistan ve Kırgızistan-Türkiye İlişkileri Çalıştayı, Bilkent Üniversitesi, Ankara (13 Aralık). (2011)

Seminer
"Kuzey Kore'de İktidar Değişimi" (2011) 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü, Ankara (28 Aralık).
"Kyrgyz Politics" (2010) The Summer Course on Studying Eurasia, Maulana Abul Kalam Azad Institute of Asian Studies, Kolkata, Hindistan.
“Historiography of Xinjiang” (2010) The Summer Course on Studying Eurasia, Maulana Abul Kalam Azad Institute of Asian Studies, Kolkata, Hindistan.
“The Kyrgyz Historiography” (2010) The Summer Course on Studying Eurasia, Maulana Abul Kalam Azad Institute of Asian Studies, Kolkata, Hindistan.
“Pre-Soviet Border Issues” (2009) Borders and Boundaries – from a Modern Sociocultural Perspective, Stockholm, İsveç.
"Tarihî Süreç İçerisinde Ulusal Marşlar" (2008) Ulusal Marşlarımız Paneli, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Bişkek.
"Tayvan İzlenimleri ve Çin'in Geleceği" (1999) Ankara Türk Ocağı, Ankara.

Dersler ve Tez Yönetme
Tez Yönetme
Çarlık Döneminde Türkistan’da Fikir Akımları (2008)
Tarih-i Emniye’nin Transkripsiyonu ve Değerlendirilmesi (2006)

Dersler
Orta Asya Türk Tarihi II (2011-12 Bahar)
Türk Kültür Tarihi II (2011-12 Bahar)
İslam Öncesi Türk Tarihi I - II (2003 -- 2008 Güz-Bahar)
Orta Asya Türk Cumhuriyetleri (2003 -- 2007 Güz)
Çağdaş Türk Toplulukları Tarihi (2004 -- 2008 Bahar)
Genel Türk Tarihi Bibliyografyası (2004-05 Güz)
Yakın Dönem Türk Dünyası Tarihi (2004-05 Güz)
Genel Türk Tarihine Giriş (2006 -- 2008 Güz)
Türk Dünyasında Çağdaşlaşma Hareketleri (2006-07 Güz)
Çince 1 (2008-09 Güz)
Çince 2 (2008-09 Bahar)
Introduction to Chinese Language (2008-09 Güz)
Orta Asya Türk Tarihi I (2011-12 Güz)
Karahanlılar (2011-12 Güz)
Orta Asya Türk Hanlıkları Tarihi (2011-12 Güz)
Karahanlılar (2012 Güz)
Avrupa Hunları Tarihi (2012 Güz)
Karadenizin Kuzeyindeki Türk Kavimleri Tarihi (2012 Güz)
Osmanlı Devletinde Islahat Hareketleri (2012 Güz)

Yabancı Dil
20 Kasım 2011 / 86,25

I) EĞİTİM

2004 – 2010: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Bölümü, Doktora Programı, Ankara

2001 – 2003: Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Bölümü, Yüksek Lisans Programı, Ankara

1982 – 1986: Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Yab.Dil.Böl.İng.ABD, Lisans Programı, Erzurum

II) TEZLER

1)Putin Döneminde Rusya Federasyonu’nun ‘Yakın Çevre’ Politikası: 2000-2008, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara, 2010, Danışman: Prof. Dr. Haydar Çakmak.

2)1990’lı Yıllarda Türk Dış Politikasının Oluşumunda Güvenlik Kaygıları ve MGK’nın Rolü, Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Bölümü, YayınlanmamışYüksek Lisans Tezi, Ankara, 2003, Danışman: Prof. Dr. Ramazan Gözen.

III) ULUSLARARASI KONFERANSLARDA SUNULAN TEBLİĞLER

Raising Information Security Awareness for Government Employees: The Impact of Developing Counter Intelligence Notion, ICICSG’2017, Gelişim Üniversitesi, İstanbul, 20 Ekim 2017.

IV) KİTAP BÖLÜMÜ

İsrail, ABD’deki Yahudi Lobisi ve İkinci Körfez Savaşı,  Türel Yılmaz ve diğ.(der.) Ortadoğu Siyasetinde İsrail, Platin Yayınları, Ankara, 2005, ss.99-145.

V) ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANMIŞ MAKALELER

1)Körfez Savaşları’nda İsrail ve Yahudi Lobilerinin Rolü, 21.Yüzyılda Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:5, 2013 (4), s.183-206.

(http://www.21yyte.org/assets/uploads/files/YAhudi%20%C4%B0srail%20Lobisi.pdf)

2)Uluslararası Politika ve Birleşmiş Milletler Sisteminde Önalıcı Kuvvet Kullanma, Güvenlik Bilimleri Dergisi, Sayı:2, Kasım 2015 4 (2), s.123-148.

(http://www.jamyo.edu.tr/dergi/makale_pdf/sayi_5/Makale_5.pdf)

3.Raising Information Security Awareness for Government Employees: The Impact of Developing Counter Intelligence Notion, ICICSG’2017, İstanbul Gelişim Üniversitesi, Kongre Kitapçığı (Yayın aşamasında)

VI) SÜRELİ YAYINLAR

1) Rusya’nın Ayrılıkçılıkla Mücadelesi ve Uluslararası İşbirliği, 21.Yüzyıl Dergisi, Sayı: 58, Ekim 2013, s.31-39.

2) Dönüşüm Sürecinde Milli İstihbarat Teşkilatı: 2010-2015, 21.Yüzyıl Dergisi, Sayı:64, Nisan 2014, s.7-14.

http://www.21yyte.org/tr/arastirma/milli-guvenlik-ve-dis-politika-arastirmalari-merkezi/2014/04/10/7532/donusum-surecinde-milli-istihbarat-teskilat-2010-2015

3) Ukrayna Krizi’nde NATO Faktörü, 21.Yüzyıl Dergisi, Sayı: 75, Mart 2015, s.51-59.

http://www.21yyte.org/online-dergi/oku/7/#sayfa/52

VII) YAYINLARA ATIFLAR (TESPİT EDİLENLER)

1) Erhan Akdemir, Amerika’nın Ortadoğu Politikasının Şekillenmesinde Düşünce Kuruluşlarının Rolü, Uluslararası Hukuk ve Politika Dergisi (UHP), Cilt: 2, Sayı: 8, 2006, ss. 53-74. 

2) Mehmet Şahin, ABD-İsrail İlişkileri: Böyle Dost Düşman Başına, Ortadoğu Analiz, 2 (21), Eylül 2010.

3) Mehmet Şahin, Din-Dış Politika İlişkisi: ABD Örneği, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Tez Danışmanı: Doç.Dr.Türel Yılmaz, Ankara, 2007.

4) Ramazan Gözen, “Turkish Foreign Policy in Turbulence of The Post-Cold War Era: Impact of External and Domestic Constraints” İdris Bal (ed.), Turkish Foreign Policy in Post Cold War Era (Boca Raton, Florida: BrownWalker Press, 2004), s. 27-51.

5) Beyazıt Erkin, Ukrayna Krizi: Yeniden Soğuk Savaş Senaryosu ve Kırım, TASAV, Dış Politika Araştırmaları Merkezi, Değerlendirme No.7, Şubat 2014, http://www.turkakademisi.org.tr/usr_img/yayinlar/degerlendirme/deger_20_dpa_7_ukrayna_krizi_erkIn_son.pdf

6) H.Alparslan Özmen, Enerji Güvenliği Politikaları ve Kırım, Bilgesam, Kocaeli Üniversitesi Uluslararası Enerji ve Güvenlik Kongresi Tebliği, 23-24 Eylül 2014, http://www.bilgesam.org/Images/Dokumanlar/0-383-2014122935guvenlik_kongresi_bildirileri-45.pdf

 

VIII) VERİLEN DERSLER

1) Rus İstihbarat Örgütü, İstihbarat ve İstihbarat Örgütleri Sertifika Programı,  21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Sürekli Eğitim Merkezi, (Dafne Otel:  14-15 Aralık 2013, 25-26 Ocak 2014, 22-23 Mart 2014; İncek : 2015, 2015, 2016).

2)Türk İstihbarat Tarihi ve Milli İstihbarat Teşkilatı, İstihbarat Yöntemleri Sertifika Programı, 21.Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Sürekli Eğitim Merkezi, Dafne Otel, 19-20 Nisan 2014.

3)Kuzey Kafkasya’da Düşük Yoğunluklu Çatışma ve Rus Antiterör Eylemleri, 21.Yüzyıl Türkiye Enstitüsü, Terörizm ve Antiterörizm Sertifika Programı, Ankara, 01-02 Mart 2014.

4)Türkiye’de Milli Güvenlik Kültürü’nün Gelişimi, 21.Yüzyıl Türkiye Enstitüsü, Staj Programı, Ankara, 11 Şubat 2014.

5)Amerikan İstihbarat Servisleri, 4 Mart 2017, 21.Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Sürekli Eğitim Merkezi, İstihbarat Servisleri Sertifika Programı, İncek, 4 Mart 2017.

6)Karşı İstihbarat, 21.Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Sürekli Eğitim Merkezi, İstihbarat Yöntemleri Sertifika Programı, İncek, 6-7 Mayıs 2017.

7)İKK ve Koruyucu Güvenlik Programı, İstihbarat ve Siber Güvenlik Eğitimi, 18-19 Şubat 2017, Eczacıbaşı Bilişim, Levent, İstanbul.

8)İKK ve Koruyucu Güvenlik Eğitimi, 17-18 Haziran 2017, Bostancı, İstanbul.

9)İstihbarat, İKK ve Koruyucu Güvenlik Eğitimi, 9-10 Aralık 2017, Tarabya, İstanbul.

 

IX) TELEVİZYON YAYINLARI

1)15 Temmuz Darbesi Belgeseli, Makedonya Vesti 24 TV, 6.11.2016, http://24vesti.mk/nokjta-na-puchot-11-11-2016

2)15 Temmuz Darbesi Mülakatı, Makedonya Vesti 24 TV, 6.11.2016, http://24vesti.mk/chanikoglu-fetula-gjulen-ne-e-sluchajna-figura-vo-svetskata-geo-politika

X) RADYO YAYINLARI

1)Ukrayna, Brüksel ve Moskova arasında mı sıkışıyor? Rusya’nın Sesi Radyosu, 10 Aralık 2013, http://tr.sputniknews.com/turkish.ruvr.ru/2013_12_11/Ukrayna-Bruksel-ile-Moskova-arasinda-mi-sikisiyor/

2)Moskova, İsrail-İran gerilimini etkileyebilir mi? Rusya’nın Sesi Radyosu, 10 Aralık 2013, http://turkish.ruvr.ru/2013_12_11/Moskova-Israil-Iran-gerilimini-etkileyebilir-mi/

3)ABD’nin başarısızlığı Rusya’nın Ortadoğu’da rolünü arttırdı, Rusya’nın Sesi Radyosu, 24 Aralık 2013, http://turkish.ruvr.ru/2013_12_24/abdnin-basarisizligi-rusyanin-orta-doguda-rolunu-artirdi/

4)Rusya’daki aflar, ‘Yeni Rusya’ algısının bir parçası mı? Rusya’nın Sesi Radyosu, 24 Aralık 2013, http://turkish.ruvr.ru/2013_12_24/rusyadaki-aflar-yeni-rusya-algisinin-bir-parcasi-mi/

5)Rusya Suriye’ye başında beri yapıcı yaklaştı, Rusya’nın Sesi Radyosu, 14 Ocak 2014, http://turkish.ruvr.ru/2014_01_14/rusya-suriyeye-basindan-beri-yapici-yaklasti/

6)Rusya Ukrayna krizi için başından beri müzakere çağrısı yapıyor, Rusya’nın Sesi Radyosu, 26 Haziran 2014, http://tr.sputniknews.com/turkish.ruvr.ru/news/2014_06_26/rusya-ukrayna-krizi-icin-basindan-beri-muzakere-cagrisi-yapiyor/

7)Kobani sarmalı Türkiye’yi içine mi çekiyor? Rusya’nın Sesi Radyosu,October 10, 2014, http://www.rsfmradio.com/2014_10_10/kobani-sarmali-turkiyeyi-icine-mi-cekiyor/

8)Erdoğan-Putin buluşması:Batı’dan başka bir dünya daha var, Rusya’nın Sesi Radyosu, 2 Aralık 2014, http://tr.sputniknews.com/turkish.ruvr.ru/news/2014_12_02/Erdogan-Putin-bulusmasi/

9)Rusya’da olumsuzluk bumerang gibi Batı’yı da etkiler, Sputnik Türkiye (Rusya’nın Sesi Radyosu) 26 Aralık 2014, http://tr.sputniknews.com/rsfmradio.com/2014_12_25/281710963/

10)Müzakere masasında Rusya’nın elin zayıflatmayı hedefliyorlar, Sputnik Türkiye (Rusya’nın Sesi Radyosu), 21 Ocak 2015, http://tr.sputniknews.com/analiz/20150121/1013571202.html

11)Obama’nın ‘Ukrayna itirafı’ ne anlama geliyor? Sputnik Türkiye (Rusya’nın Sesi Radyosu), 02 Şubat 2015, http://tr.sputniknews.com/abd/20150202/1013751523.html

12)Moskova Suriye İçin Kapsayıcı Çözüm Arıyor, Sputnik Türkiye (Rusya’nın Sesi Radyosu), 08 Nisan 2015, http://tr.sputniknews.com/columnists/20150408/1014881529.html

13)Rusya’nın Operasyonlarıyla Suriye’de Yeni Bir Dönem Başladı, Sputnik Türkiye (Rusya’nın Sesi Radyosu), 01 Ekim 2015, http://tr.sputniknews.com/gunaydin_turkiye/20151001/1018123136/rusya-operasyon-suriye-yeni-donem.html

 

XI) RÖPORTAJLAR

Hasan Mesut Önder röportajı..Dr.Erhan Canikoğlu: “Teröre yönelik istihbaratta eleman niteliği önemli..”, 23 Mayıs 2017, https://www.ocakmedya.com/turkiye/2017/05/23/hasan-mesut-onder-roportaji-dr-erhan-canikoglu-terore-yonelik-istihbaratta-eleman-niteligi-onemli/

XII) İŞTİRAK EDİLEN ULUSLARARASI KONFERANSLAR/YUVARLAK MASA TOPLANTILARI/SEMİNERLER

1) VI.Uluslararası Terörle Mücadele Konferansı, Khabarovks,Rusya, 4-8 Eylül 2007. http://rt.com/news/security-chiefs-hold-anti-terrorism-pow-wow-in-khabarovsk/

2) Politik Araştırmalar Merkezi (PIR Center), Yuvarlak Masa Toplantısı,“Dmitry Medvedev’in Başkanlığında Rusya’nın Dış Politikası”, National Otel, Moskova, Rusya,  17 Mart 2008. 

3) VII.Uluslararası Terörle Mücadele Konferansı, Khanty-Mansisk,Rusya, 26-29 Mart 2008, https://www.un.org/en/sc/ctc/docs/statements/2009_03_05_heads_brief.pdf

4) NATO Temsilciliği, Seminer, “Uluslararası Güvenlik Ortamını İstikrarlaştırıcı Faktör Olarak NATO”, Polonya Büyükelçiliği, Moskova,Rusya, 16 Mayıs 2008.

5) Politik Araştırmalar Merkezi (PIR Center), Yuvarlak Masa Toplantısı, “ABD-Rusya Stratejik İlişkileri ve Yeni ABD Başkanı’na Not”, National Otel, Moskova,Rusya, 7 Ekim 2008.

6) Avrasya Ekonomik Klubü, Toplantı, (Aleksandr Dugin), “Küresel Ekonomik Kriz: Perspektifler ve Çıkışlar”, Bangkok Restorant, Moskova,Rusya, 30 Ekim 2008.

7) Avrasya Mirası Vakfı,  Yuvarlak Masa Toplantısı, Dr. Tsyan SYAUN’in “Çin Siyasetinde Orta Asya’nın Yeri” sunumu, Moskova,Rusya, 21 Kasım 2008. http://www.fundeh.org/eng/projects/8/events/1039/

8) Politik Araştırmalar Merkezi (PIR Center), Yuvarlak Masa Toplantısı, "ABD-Rusya Nükleer Silahsızlanma Sürecinde Şimdi Hangi Adımlar Atılmalı?”, National Otel, Moskova,Rusya, 05 Mart 2009.

9) Rusya Devlet Sosyal Bilimler Üniversitesi UAİ Bölümü Rus-Türk Eğitim ve Araştırmalar Merkezi Sovyet Sonrası Ülkeler Kürsüsü, Yuvarlak Masa Toplantısı, "Çağdaş Dünya'da Rusya'nın Güney Kafkasya Ülkeleri ve Türkiye İle Çok Taraflı ve İkili İşbirliği", Moskova,Rusya, 14 Nisan 2009.

10) Politik Araştırmalar Merkezi (PIR Center), Yuvarlak Masa Toplantısı, "Rusya ve Küresel Ekonomik Kriz: Çözüm Arayışları", National Otel, Moskova,Rusya,  15 Nisan 2009. http://www.pircenter.org/media/content/files/11/13614354780.pdf

11) Moskova Devlet Üniversitesi Asya ve Afrika Ülkeleri Enstitüsü ve TASAM, Yuvarlak Masa Toplantısı,"Rusya ve Türkiye: Ortaklık Stratejisi", Moskova,Rusya, 18 Mayıs 2009. http://www.tasam.org/tr-TR/Icerik/1070/ikinci_rusya-turkiye_yuvarlak_masa_toplantisi_moskovada_yapildi_

12)Politik Araştırmalar Merkezi (PIR Center), Yuvarlak Masa Toplantısı, ABD-RF Silahların Kontrolü Diyaloğu’nun Geleceği ve 3.Hazırlık Komitesi’nin 2010 NPT Gözden Geçirme Konferansı Sonuçları”, National Otel, Moskova,Rusya,  28 Mayıs 2009.  http://www.pircenter.org/en/events/1773-seminar-the-future-of-the-usrussian-dialogue-on-nuclear-arms-control-and-results-of-the-3rd-prepcom-to-the-2010-npt-review-conference

13) VIII.Uluslararası Terörle Mücadele Konferansı, Irkutsk,Rusya, 16-19 Haziran 2009. http://rt.com/news/world-s-security-services-meet-to-counter-terrorism/

14) BE-SA (Begin-Sadat Stratejik Araştırmalar Merkezi) Direktörü Prof.Dr.Efraim Inbar’ın konuşmacı olarak hazır bulunduğu Ortadoğu konulu beyin fırtınası toplantısı, 21.Yüzyıl Türkiye Enstitüsü, Ankara, 19 Mart 2014, http://www.21yyte.org/tr/arastirma/israil/2014/03/20/7494/israil-besadan-ziyaret

15) Kafkasya’da Bölgesel İşbirliği Olanakları ve Geleceğe Dair Umutlar, AVİM&Konrad Adenaeur Vakfı, Ankara, 09 Aralık 2014, http://avim.org.tr/en/Yorum/REGIONAL-COOPERATION-POSSIBILITIES-AND-PROSPECTS-FOR-THE-FUTURE-IN-THE-CAUCASUS

16) Güney Kafkasya’da Güvenlik ve İstikrar Kaygıları, AVİM&NATO Kamu Diplomasi Bölümü, Ankara, 12 Haziran 2015, http://avim.org.tr/tr/Yorum/AVIM-IN-DUZENLEDIGI-GUNEY-KAFKASYA-DA-GUVENLIK-VE-ISTIKRAR-KAYGILARI-BASLIKLI-KONFERANS

17) Türk-Ermeni İlişkilerinin Geleceğine İlişkin Öngörüler Konferansı, AVİM&Konrad Adenaeur Vakfı, Ankara, 16 Aralık 2015, http://avim.org.tr/tr/Yorum/AVIM-VE-KONRAD-ADENAUER-STIFTUNG-ISBIRLIGI-ILE-TURK-ERMENI-ILISKILERININ-GELECEGINE-ILISKIN-ONGORULER-BASLIKLI-KONFERANS-DUZENLENMISTIR

18) Incek Debates, Türkiye-Rusya Krizi Nasıl Kontrol Edilebilir?, 21.Yüzyıl Türkiye Enstitüsü, Ankara, 25 Şubat 2016, http://www.21yyte.org/tr/arastirma/is-gelistirme-ve-stratejik-yonetim-arastirmalari-merkezi/2016/03/01/8415/incek-tartismalarindaincek-debates-turkiye-rusya-krizi-tartisildi

19) Uluslararası Suçlar ve Tarih Dergisi Özel Sayısı Tanıtım Toplantısı, AVİM, Ankara, 15 Nisan 2016, http://avim.org.tr/tr/Etkinlik/TANITIM-TOPLANTISI-VE-KONFERANS-ULUSLARARASI-SUCLAR-VE-TARIH-INTERNATIONAL-CRIMES-AND-HISTORY-CARLIK-RUSYASI-VE-SOVYETLER-BIRLIGI-NDE-KIRIM-TATARLARI

20) ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Daniel N.Rosenblum ile Toplantı, AVİM, Ankara, 17 Mayıs 2016, http://avim.org.tr/tr/Duyuru/AVIM-ABD-DISISLERI-BAKANLIGI-MUSTESAR-YARDIMCISI-VEKILI-DANIEL-N-ROSENBLUM-U-AGIRLADI

21) Güncel Gelişmeler Işığında Türkiye-Ermenistan İlişkileri, AVİM, Ankara, 21 Haziran 2016, http://avim.org.tr/tr/Etkinlik/GUNCEL-GELISMELER-ISIGINDA-TURK-ERMENI-ILISKILERI-DR-OSMAN-FARUK-LOGOGLU

 

XIII) ULUSLARARASI KULÜP ÜYELİĞİ

Politik Araştırmalar Merkezi (The Center for Policy Studies-PIR Center) Uluslararası Trialogue Kulüp Toplantıları-Moskova, Rusya (2008-2009) http://www.pircenter.org/en/

XIV) DEVAM EDİLEN KURSLAR/SEMİNERLER

1)Fulbright Semineri (İngilizce Öğretim Metodolojisi Sertifika Programı), Robert Koleji, Istanbul 01-21/07/1987

2)Alman Kültür Derneği Almanca Kursu (Ankara, Ocak-Haziran 1990)

3)Oniki Ada Valiliği Yunanca Kursu (Rodos, 1997)

4)TÖMER Rusça Kursu (Şubat-Temmuz 2006, Temel Kur-Ocak-Temmuz 2011)

XV) YABANCI DİL

1)İngilizce (KPDS, 94) (YDS, 95)

2)Rusça  (TÖMER Temel Kur, 95)

Irak'ın yeni Başbakanı Adil Abdulmehdi parlamentoda yemin ederek görevine başladı. Abdulmehdi ile parlamentodan onay alan 14 bakan da yemin etti.

29 Ekim Cumhuriyet bayramının kutlanma şekli, Ankara'da Anıtkabir ziyareti haricinde tören yapılmayacak olması, Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunun 3. Havalimanı açılışı bahanesiyle İstanbul'da yapılacağı konuları bu hafta konuşulması beklenen konular arasında.

Adana'da IŞİD operasyonu... 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi eylem hazırlığı yaptığı öne sürülen 6 kişi Adana'da gözaltına alındı.

Rusya Bilimler Akademisi’nden Vitaliy Naumkin, Suriye’nin İdlib bölgesindeki militanların yüzde 80’inin silah bırakmaya ve politik çözüm sürecine geçmeye hazır olduğunu belirtti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den, 29 Ekim Resepsiyonu'nun İstanbul'da yapılacak olmasına tepki geldi. 'Devlet korsan gösteri yapmaz' diyen Akşener, İYİ Partili vekillerle birlikte 1. Meclis'e gideceğini açıkladı.

Kaşıkçı vakasıyla ilgili dün Suudi resmi haber ajansı SPA'da yer alan Suudi Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmayla ilgili haberin ardından bugün Suudi Dışişleri de açıklama yaptı.

21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü internet sitesi veya 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü mobil uygulamalarına ziyaretçi veya kullanıcı/müşteri olarak yaptığınız ziyaretler sırasında bizimle paylaştığınız verilerin korunması bizim için önemlidir. 

21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü, internet sitesi ve mobil uygulamalar (application) üzerinden siz üyelerimize daha iyi hizmet sunabilmek, sizleri tanımak ve daha iyi iletişim kurabilmek için üye olmanız halinde www.21yyte.org internet adresi üzerinden ad, soy ad, doğum tarihi, adres, telefon numarası, IP numarası, elektronik posta adresi gibi özel nitelikli olmayan kişisel verilerinizi kaydedebiliriz. Ziyaretçi olarak internet sitemizi kullandığınızda IP adresiniz, konumunuz siteye giriş yaptığınız tarih ve zaman ile beraber loglanır. Bu bilgi, portalleri kullanımınızı analiz etme, kullanıcılarımızın ihtiyaçlarını analiz etmede kullanılmakta olup 3. kişilerle paylaşılmaz. İnternet sitesi veya mobil uygulama ziyaretçilerimizin IP bilgileri kimliklerini belirlemede kullanılmaz fakat bu verilere ilişkin analizler yapabiliriz.

Kişisel verileriniz de dahil olmak üzere diğer gizli bilgiler de bu Politika ile belirlenen amaç ve kapsam dışında 3. kişilere aktarılmaz veya 3. kişilerle paylaşılmaz.

1. Bizimle Paylaştığınız Kişisel Verileriniz

İnternet sitemiz, mobil uygulamalarımızı kullanırken hem ziyaretçi olarak hem de dijital platformlarımıza üye olduğunuzda kişisel verilerinizi bizimle paylaşmaktasınız.

1.1. Bize sağladığınız kişisel verileriniz

Sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte ad ve soyadınız, elektronik posta adresiniz, ev ve cep telefonu numaralarınız, ev adresiniz gibi bilgileri üye olduğunuzda, müşteri hizmetleri ile irtibat kurduğunuzda veya herhangi bir ürün veya hizmetimizden yararlanırken 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü ile paylaşmaktasınız.

1.2. Otomatik olarak topladığımız kişisel verileriniz

Kullandığınız ürün ve hizmetlerimiz, reklamlarımız, bizimle etkileşime geçme sıklığınız, kullandığınız cihazlara ilişkin bilgi ve veriler, ürün ve hizmetlerini kullanma sıklığınız, izlenme geçmişi (watch history), kategori tercihleriniz, ürün tercihleriniz gibi veriler; çerezler üzerinden toplanan tarayıcı ve log bilgileri gibi verileri otomatik olarak işbu Politika’nın 6. maddesinde yer alan çerezler yoluyla veya diğer program ve yazılımlarımız yardımıyla veya otomatik olarak toplamaktayız. Çerezlere ilişkin daha detaylı bilgi için lütfen bu Politika’nın 6. maddesini inceleyiniz.

2. Kişisel Verilerinizi Kullanma Amaçlarımız

Kişisel bilgilerinizi bizimle paylaşmanız, size bir dizi fırsat sunabilmemize olanak tanır. Bilgilerinizi paylaşmanı,z sizlere ürün ve hizmetleri gerektiği şekilde sunabilmemiz ayrıca daha iyi ürünler geliştirmek için pazar araştırmaları gerçekleştirmemize, müşterilerimize daha duyarlı hizmet vermemize ve internet sitelerimizi iyileştirmemize imkan tanıyacaktır. Bizle paylaştığınız veya otomatik olarak sizden topladığımız verileriniz aşağıda sayılanlarla sınırlı olmamak üzere;

• Sizle ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili ve ürün ve hizmetlerimiz kapsamında iletişim kurmak (anlık mesaj, elektronik posta, sair çevrimiçi ve çevrim dışı mesaj kanalları (push notifications), kampayalarımızdan sizi haberdar etmek, tercih ve beğenileriniz doğrultusunda size seçenekler sunmak, müşteri memnuniyet anketleri yapmak ve bu anketleri size ulaştırmak, teknik altyapı problemleri ile karşılaşmanız halinde sizlere teknik destek vermek, izlediğiniz ürünler ile ilgili güncel gelişmeleri ve ürün önerilerini sizle paylaşmak;

• İzleyici ve müşteri tecrübesini analiz ederek ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek ve iyileştirmek, içerik ve ürün çeşitliliğini arttırmak;

• Ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili teknik ve hukuki tedbirleri almak (örneğin hukuka aykırı içerik paylaşılmasını önlemek);

• Coğrafi konumuzu belirleyerek (geolocation) bulunduğunuz bölge veya ülkeye göre size içerik veya içerikle ilgili bağlantılı reklam ve hizmetler sunmak, ihtiyaçlarınıza hızlı cevap ve çözüm önerileri üretmek, hesabınızı veya;

• Pazarlama ve ürünlerimizi kişiselleştirerek, ödemelerinizi kolaylaştırma;

amaçlarıyla kullanmaktayız.

2.1. İnternet sitemiz veya dijital platformlarımıza üye olarak bizimle paylaştığınız veriler

21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü dijital paltformlarından ürün ve hizmetlerimize form doldurmak suretiyle üye olabilirsiniz. Üyelik sözleşmesi ve kullanım şartlarını kabul etiğiniz anda 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü dijital platformlarına üyeliğiniz başlar. Üyelik dışında bir ürün siparişi vererek, kullanıcı deneyimini ölçmek ve belirlemek için yapılan anketlere katılarak, yapılan bir alışverişi kaydederek, bir promosyona katılarak ya da elektronik haber bültenine abone olarak çeşitli çevrimiçi yollarla bilgilerinizi bizimle paylaşmayı seçebilirsiniz. Kişisel bilgilerinizi yine satın aldığınız ürünle birlikte size gönderilen müşteri memnuniyet anketini bize göndererek ya da elektronik posta, telefon veya mektupla müşteri hizmetleri temsilcilerimizden biri ile irtibat kurarak bizimle paylaşabilirsiniz. 

Eğer bizzat vermediğiniz kişisel bilgilerinizin tarafımızca kullanılmasını istemiyorsanız, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresinden bizimle iletişime geçip bunu bildirebilirsiniz. Bu halde, üyeliğinizin aktivasyonu ile ilgili aksaklıklar, üye olarak edindiğiniz veya edineceğiniz avantajlardan yararlanamama gibi durumlar ortaya çıkabilir.

2.2. İnternet sitemiz veya dijital platformlarımız üzerinden ziyaretçi olarak bizimle paylaştığınız veriler

İnternet sitemizi veya dijital platformlarımızı üye olmadan ziyaret etmeniz halinde, dijital ortamdaki davranışlarınız (tıklama sayınız, sekmeleri açma sıklığınız veya ilgi gösterilen başlıklar gibi), IP adresiniz, kullandığınız cihaz hakkında bilgi toplayabiliriz. Söz konusu bu bilgiler, kişilerin kimliğinin belirlenmesine olanak sağlamaksızın sadece analiz ve istatistik amaçlarla toplayabiliriz.

3. Verilerin Paylaşılması

Kişisel bilgileriniz, ürün ve hizmetlerin sunumuyla sınırlı olmak üzere; 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü ve işbirliği yaptığı gerçek veya tüzel kişilere aktarılabilir ve size özel ürün seçeneklerimiz ya da fırsatlar hakkında sizinle iletişim kurulabilir. Eğer kişiye özel fırsatların ya da bilgilerin tarafınıza gönderilmesini istemiyorsanız, kayıt formunda ya da yanıt kartında ilgili kutuyu işaretleyerek bu konuda bizi bilgilendirebilirsiniz.

21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü olarak kişisel bilgilerinizi; müşteri profili belirlemek ve istatistiksel çalışmalar yapmak amaçlarıyla kullanabilir ve sadece bu çalışmaların yapılması amacıyla işbirliği yaptığımız gerçek veya tüzel kişilerle paylaşabiliriz. İnternet sitemizin kullanım sıklığınıza veya şekline dair bilgi ve verilerinizi Çerezler üzerinden toplarız. Dilediğinizde internet tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek bu bilgi paylaşımını sonlandırabilirsiniz. Daha detaylı bilgi için lütfen işbu Politika’nın 6. maddesini inceleyiniz.

3.1. İş birliği yapılan gerçek veya tüzel kişilerle kişisel verilerin paylaşılması

21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü olarak, işbirliği yaptığımız tüzel veya gerçek kişilerle ortaklaşa size bir ürün satabilir ya da bir hizmet sunabilir. Böyle durumlarda, 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü'ne başvuru formu, kart v.b. yollarla kayıt olmanızdan önce tarafımızdan böyle bir ortaklığın mevcut olduğu ve ortağımızın kim olduğu hususunda size önceden bilgi verilecektir.

21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü, kişisel bilgilerinizi başka 3.kişilere, kendi amaçları için kullanmalarına olanak verecek şekilde satmayız veya bu kişilerle bu amaçlarla paylaşmayız. 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü olarak sayılanlarla sınırlı olmamakla beraber mevzuat tarafından öngörülen haller ile sipariş işlemleri, fatura işlemleri ya da sahtekarlığı önleme veya sahtekarlıkla mücadele etme amaçlarıyla gerekli olduğu haller dışında, verdiğiniz mali bilgileri (kredi kartı bilgileri gibi) başkalarıyla paylaşmayız.

4. İnternet Sitemiz veya Mobil Uygulamalar Tarafından 3. kişi İnternet Siteleri veya Mobil Uygulamalara Verilen Linkler

İnternet sitemizde veya mobil uygulamalarımızda 3. kişilere ait internet sitelerine, portallara veya mobil uygulamalara linkler verebiliriz. Fakat bu sitelerde yer alan veya 3. kişilerin tabi olduğu gizlilik politikalarının uygulanması hususunda hiçbir sorumluluğumuz bulunmamaktadır. 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü dışındaki kişilere ait internet siteleri veya mobil uygulamalar kapsamındaki gizlilik politikalarının işbu Politika’dan farklı olabilir.

5. Bizimle Paylaştığınız Bilgilerin Gizliliğinin Korunması

Bize emanet ettiğiniz bilgileri koruma konusundaki sorumluluğumuzun farkındayız. Bizimle paylaştığınız kişisel verileri gizli tutmayı, bunları ticari sır olarak saklamayı ve gizli bilgilerin gizliliğinin devam ettirilmesi hususunda verilerinizin yetkisiz 3. kişilere veya kamuya ifşasını önlemek için tedbirler almaktayız.

5.1. Güvenlik

21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü olarak, güvenli veri tabanları, sunucular, firewall'lar (güvenlik yazılımları) ve elektronik posta bilgilerin şifrelenmesi dahil, güncel teknolojik gelişmeler ışığında kişisel verilerinizi de dahil olmak üzere bilgilerinizi korumak için bilgi güvenliği politikalarımızla mevcut bilgi ve veri değerlerinin ve risk durumunun analizini yaparak en geniş ve uygun önleyici güvenlik önlemlerini almaktayız. Güvenlik önlemlerimize rağmen 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü veya işbirliği yaptığımız gerçek veya tüzel kişilerin internet sitelerine veya sistemlerine yapılan siber saldırılar sonucunda verilerin zarar görmesi, değişmesi, kopyalanması v.b. haller için sorumluluğumuz bulunmamaktadır. Ancak verileri kurtarmak adına yedekleme, arşivleme ve uygun saklama yöntemleri kullanabiliriz.

6. Çerezler

İşbu Politika kapsamında yer alan Çerezler (“Cookies”) 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü tarafından yürütülen internet siteleri ve mobil Platformlar, üçüncü parti programlar veya internet siteleri üzerinden erişilen, kullanılan platformlar için geçerlidir.

Çerez bir internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışması, kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi, sitenin geliştirilmesi ve optimize edilmesi, daha uygun, ilgiye dayalı reklam sunma, ziyaretçiler için ilgi çekici ve kişiselleştirilmiş bir internet sitesi/uygulama ve reklam portföyü sunmak amacıyla cihazlara (bilgisayar, telefon, tablet) yerleştirilen küçük veri parçacıklarıdır.

Çerezler farklı sınıflandırma türlerine göre farklı türlerde görünebilirler. Oturum çerezleri olarak adlandırılan çerezler internet sitesinden ayrılana dek cihazlarınızda tutulan geçici çerezleri ifade eder. Kalıcı çerezler ise cihazınızın sabit diskinde uzun süreler kalan türde çerezlerdir.

Zorunlu çerezler, internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi ve kullanıcıların sitede gezinme ve özelliklerinden yararlanmasını sağlar. Zorunlu çerezler anonim niteliktedirler.

İşlevsel ve analitik çerezler tercihlerinizi hatırlamak, internet sitesinin etkin şekilde kullanılması, sitenin kullanıcı isteklerine cevap verecek şekilde optimize edilmesi ve ziyaretçilerin siteyi nasıl kullandığı hakkında verileri içerir. Niteliği gereği bu türdeki çerezler kullanıcı adı vb. kişisel bilgilerinizi içerebilir.

Ticari çerezler ise ilgi alanlarınız ve seçimleriniz doğrultusunda hedeflediğiniz ürün/içerike benzer nitelikli olanların sunulması ve daha gelişmiş, kişiselleştirilmiş bir reklam portföyü sunarak kullanım deneyiminizi artırmaya yarar.

Yukarıda ifade edilen oturum, kalıcı, işlevsel ve analitik ve ticari çerezlerin arka planda tutulma süresi yaklaşık 2 (iki) ay olup şahıs internet tarayıcısı ayarlarından bunda gerekli ayarlamaları yapılabilir. İşbu ayarlardan kaldırılma işlemi internet tarayıcısı bazlı değişebilmektedir.

21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü olarak internet siteleri/mobil uygulamaları/mobil internet siteleri üçüncü parti güvenilir, tanınmış reklam sağlayıcılarıyla çalışmaktayız. Üçüncü parti hizmet sağlayıcılar size özel reklamları sunabilmek için kendi çerezlerini yerleştirmektedirler. Üçüncü parti tarafından yerleştirilen çerezler internet sitelerinde ziyaretçilerimizin gezinme bilgilerini toplar, işler ve nasıl kullandıklarını analiz eder.

21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü internet siteleri/mobil uygulamaları/mobil internet sitelerini kullanarak çerezlerin işbu Politika kapsamına uyumlu şekilde kullanılmasına onay vermiş olursunuz. Elektronik cihazınızda Çerez uygulamalarımızı kabul etmek istemiyorsanız Çerez uygulamasını reddedebilirsiniz. Çerezleri reddetmeniz durumunda, internet sitemiz veya mobil uygulamalarımız gerektiği gibi çalışmayabilir veya talep ettiğiniz hizmetlerin sunulması sırasında aksaklıklara neden olabilir.

Kural olarak, 18 yaşını doldurmamış kişilerden çerezler üzerinden veri toplamayız. Böyle bir durumda doğabilecek hukuki ihtiaflar nedeniyle sorumluluğumuz bulunmamaktadır.

Çerezlerin kullanımı hakkında bilgilendirme, 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü internet siteleri/mobil uygulamaları/mobil internet sitelerine yapılacak ilk ziyarette açılır pencere ile verilir. Bu pencereyi kapattığınızda kabul etmiş sayılırsınız.

Çerezleri devre dışı bırakana kadar depolanmış olan çerez verilerini temizleyebilirsiniz. Bu ayarların yeri kullandığınız tarayıcıya göre değişmektedir. Tarayıcınızdaki "Yardım" fonksiyonunu kullanarak ilgili ayarların yerini bulabilirsiniz.

Çerez uygulamaları kapsamında kullanıcılarımıza veya internet sitesi ziyaretçilerimize bildirmeksizin değişiklik yapabiliriz.

7. Çocuklar

18 yaşından küçük şahısların verilerini kasten işlemeyiz. 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü olarak, işbirliği yaptığımız gerçek ve tüzel kişiler de dahil olmak üzere tüm departmanlarımız çocuklarınızın kişisel verilerinin hassasiyetinin farkında olup bu verilerin korunması hususunda en yüksek mertebede özeni göstermekteyiz. Çocuğunuzun kişisel verilerinin bizimle paylaşılması veli veya yasal temsilcinin sorumluluğundadır. Veli onayı olmadan paylaşılan kişisel veriler de dahil olmak üzere çocuğunuzun kişisel verileri için bizlerle This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresinden iletişime geçebilirsiniz.

Ebeveynlere çocuklarının online aktivitelerinin denetlenmesinde aktif bir rol üstlenmelerini tavsiye ederiz.

8. Gizlilik Politikamızda Yapılan Değişiklikler

Gizlilik Politikamızı, müşterilerimizin kolay erişimi ve bilgilendirilmesi için www.21yyte.org internet adresinde yayınlamaktayız. İşbu Gizlilik Politikası da dahil olmak üzere diğer politikalarımızı kullanıcılarımıza, üyelerimize veya ziyaretçilerimize önceden haber vermeden tek taraflı olarak değiştirebiliriz.

Politikamız www.21yyte.org adresinde yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Eğitim :

2007             NATO Savunma Koleji – Roma/İtalya

2003             Silahlı Kuvvetler Akademisi – İstanbul

1996-1998   Deniz Harp Akademisi eğitimi- İstanbul (Personel Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler  dallarında yüksek lisans)

1990-1992   ABD’de yüksek lisans eğitimi (MS in Management (Defense Systems Management – Naval Postgraduate School- California/USA (National Security branşından ilave derslerle)  (YÖK İşletme branşında yüksek lisans denkliği vermektedir)

1982-1986    Deniz Harp Okulu (Ana branş; Uluslararası İlişkiler) - İstanbul

 

Proje ve Tezler :

 

- NATO’nun Füze Savunması (NATO Savunma Koleji - Proje - 2007)

- Denizde Terörle Mücadele  (Mesleki - Proje - 2004)

- TSK Müşterek Harekat Konsepti  (Silahlı Kuvvetler Akademisi - Tez – 2003)

- Deniz Kuvvetlerinde Toplam Kalite Yönetimi Uygulaması  (Deniz Harp Akademisi - Tez-1998)

- Türkiye'nin Güvenlik Politikası : Türkiye ve NATO'nun İlişkisi  (Naval Post Graduate School /    ABD- Yüksek Lisans Tezi -1992)

- Ortadoğu Sorunu (Deniz Harp Okulu- Proje - 1986)

 

Yayınlanan Makaleler :

 

- ASSSA Stratejik Araştırma Merkezinin e-bülteninde yayınlanan çok sayıda haber, makale ve rapor (www.asssastratejibulteni.com)

 

            * ABD Ulusal Güvenlik Stratejisinin Şifreleri ve Türkiye

            * Mini NATO mu Doğuyor?

            * İş Hayatının Sisli Yollarında Askeri Doktrinle İlerlemek

            * Toplulukların (şirket, ülke) Çöküşte Olduklarının Dokuz Belirtisi

            * Savunma Güvenlik Operasyonlarını Değiştirecek Beş Teknoloji

            * Savaşlarla Geçen On Yılda (2001-2012) Alınan Dersler

            * Kriz ve Çatışmaların Önlenmesi Öncelikleri 2013

            * İnsansız Uçaklar ve Silahlanma Yarışı

            * BM Operasyonlarında İnsansız Uçak Kullanımı

            * Japonya'nın Önleyici Vuruş Hakkı Arayışı

            * Kurumsal Bilgi Birikimi Nasıl Korunur

            * Pasifik Göklerinde Yeni Gözler; Global Hawk

 

- Kaliteli Liderlik, Kaliteli Yönetim; Toplam Kalite Yönetimi (Dz.K.K.lığı Dergisi, 1993)

- Şehitler Yine Ağlayacak (Ertuğrul Şehitlerinin 105. Anma Yıldönümü Törenleri-Japonya) (Dz.K.K.lığı Dergisi, 1995)

- Türkiye-NATO İlişkilerinde 46 Yıl (Silahlı Kuvvetler Dergisi, 1998)

- Personel Yönetimi (Silahlı Kuvvetler Dergisi, 2000)

- Türkiye’nin Barışı Destekleme Harekatlarına Katkıları (Silahlı Kuvvetler Dergisi, 2009)

 

Yabancı Dil :

İngilizce : İleri

ÜYE GİRİŞİ

Şifremi unuttum
  1. SON MAKALELER
  2. ÇOK OKUNANLAR

21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü   - 29-09-2023

Türk Dünyasının Başı Sağ Olsun...

Türk kadınlarını gururlandıran, Türk milletini onurlandıran; nezaketiyle, cesaretiyle, şuurlu Türk milliyetçiliğiyle, vatanseverliği ve vatan nasıl seviliri gösteren yılmaz mücadelesiyle mümtaz bir kişi olduğunu gördük, bildik, şahitlik ettik. Ganire Pashayeva ruhun şad olsun. Türk milletinin başı s...