21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Editörü

21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Editörü

27 Kasım 1989’da Manisa’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Manisa’da tamamladı. Lisans eğitimine 2008 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Siyasal Bilgiler Bölümü’nde başladı. Lisans eğitiminin ilk yılında Milliyetçi Düşünce Kulübü’nü kurarak, 2 yıl boyunca kulübün başkanlık görevini yürüttü. Lisans eğitimi süresince İstanbul Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı’nın çeşitli kademelerinde görevler aldı. Son olarak İstanbul Ülkü Ocakları İl Başkan Yardımcılığı görevini ifa etti.

Lisans eğitiminden sonra İngiltere’ye giderek, Sheffield Üniversitesi’nde Politika Bölümü’nde Uluslararası Politik Ekonomi alanında yüksek lisans yaptı. Ardından, Ankara’da İYİ Parti Gençlik Kolları kurucu genel sekreterlik görevini üstlendi ve 27. Dönem genel seçimlerinde İYİ Parti Manisa milletvekili adayı olarak siyasi çalışmalarına devam etti. Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler bölümünde doktora öğrencisi olan Cenk Özatıcı halen doktora eğitimine devam etmektedir.

Doğum Yeri        : Konya

Doğum Tarihi     :23.06.1970

Eğitim Durumu:

1993 yılında Selçuk Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü Lisans derecesini tamamlamıştır. 1993- 1995 yıllarında TBMM’de milletvekili danışmanı olarak görev yapmıştır.  1995 yılında “1980 sonrası Türkiye IMF ilişkisi: Bazı istikrar programlarının Türk ekonomisine etkisi” konulu tez çalışması ile Yüksek Lisans Derecesini ve 2002 yılında da “Dış ticaret Şirketlerinin Türkiye ekonomisindeki Yeri” konulu tez çalışması ile doktora unvanını almıştır.

Yabancı Dil        : İngilizce(Orta Düzey)

Akademik Kariyeri :

1995 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde araştırma görevlisi olarak görevine başlamıştır. 2005 yılında yardımcı doçent doktor unvanı almıştır. 2010 yılında Uluslararası İktisat alanında Doçent unvanını elde etmiştir. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde 2017 Profesör Doktor unvanını almış ancak daha sonra 2017 yılı sonunda Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümüne Profesör Doktor unvanı ile çalışmaya devam etmektedir. Selçuk Üniversitesi ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde zaman içerisinde pek çok idari görevi yürütmüştür. Akademik yaşamı boyunca pek çok bilimsel çalışma yürüten lisanüstü öğrenciye ve de sivil toplum kuruluşlarına danışmanlık yapmıştır. Ayrıca yerel ve ulusal dergilerde/gazetelerde(Konya Postası, Kervan, Barem, Yankı) görev yapmıştır. Polonya ve Çek Cumhuriyetindeki üniversitelerde kısmi dönemlerde dersler vermiştir. Akademik anlamda ekonomi alanında ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlamış 100’e yakın makalesi ve kitap bölümleri bulunmaktadır. Bilimsel çalışmalarına ulusal ve uluslararası düzeyde yüzlerce atıf yapılmıştır.  Son dönemde enerji yatırımları ve güvenliğinin ekonomik etkileri, Kamu Özel İşbirliği Yatırımları, Türkiye Varlık Fonu, Varlık Yönetim Şirketleri, Yabancılara Taşınmaz Satışı, Kriz Erken Uyarı Sinyalleri, gibi spesifik konularda da çalışmalar yürütmektedir. Halen üniversitesinde uluslararası ekonomi politik, ekonomi politik dersleri vermektedir.

Bilimsel Çalışmaları

-Photovoltatic Solar  Power Plant Invesment Optimization Model for Economic External Balance: Model of Turkey, Energy and Environment, EAE-17-0292.R2.(2018)

-Kamu Özel İşbirliği Yatırımları ve Dış Borç Ödeme Projeksiyonu. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 73(3), 867-889. (2018)

-Makro Ekonomik Göstergeler ile Orta Asya Türk Cumhuriyetleri, 4.Uluslararası Asosscongress. (2018)

-Serbest Ticaret Anlaşmalarının Türkiye’nin Dış Ticaret Açığı Üzerine Etkisi, 4. Uluslararası Asosscongress. (2018)

-Dünya Kaya Gazı Gelişmeleri ve Türkiye Kaya Gazı Potansiyeli. 1st International Congress on Politics, Economics and Financial Analysis, Aydın, Turkey(2018)

-PV Güneş Paneli Üretim Kuruluş Yeri Matematiksel Modellerle Analizi. 1st International Congress on Politics, Economics and Financial Analysis, Aydın, Turkey (2018)

-Orta Asya’nın Gelişen Ekonomik Gücü: Makro Ekonomik Göstergeler İle Özbekistan. Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı, Taşkent, Özbekistan (2018)

-Effects of Public-Private Partnerships Investments on Economy: A Case Study for Turkey. EconWorld VIII. International Conference on Economics, Netherlands(2018)

-Türkiye’de Ar-Ge Harcamaları. EconWorld VIII. International Conference on Economics, Netherlands(2018)

-Petrol Fiyatlarının Makro Ekonomi Üzerindeki Etkisi-Ülke Karşılaştırmaları İle Panel Veri Analizi (2017)

-Kamu Özel İşbirliği (KÖI) Yatırımları ve Ekonomik İllüzyon Etkisi. (2017)

-Dış Ekonomik Dengeler Kapsamında Güneş Enerji Yatırım Planlaması. (2017)

-Güneş Enerjisi Kapsamında Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) Yatırımlarının Ekonomik Etkileri. (2017)

-Linear Optimization Model Based on Analytic Hierarchy Process: Factory Location Study. 3rd International Researchers, Staticticians and Young Statisticians Congres, 37 (2017)

-Renewable Energy Optimization for Economic External Balance. 3rd International Researchers, Staticticians and Young Statisticians Congress, 36 (2017)

-Informal Employment in Terms of Age Groups: Age of 15-19 Years and Over 55. International congress on Afro-Eurasian Research II, (2017)

-A Comparative Analysis on TheProgress of Informal Employment Considering Turkey and Selected Other Countries. EuropeanCongress on Economic Issues, 150 (2017)

-Kayıt Dışı İstihdamın Gelişimi Üzerine Türkiye ve Seçilmis Ülkeler Özelinde Karşılaştırmalı analiz. European Congress on Economic Issues, 151 (2017)

-The Relationship Between Concentration and Profitability in Turkish Banking Sector. Journal of Emerging Economies and Policy, 1, 11-18. (2016)

-High Technology Export and R&D Expenditures A Study For E7 Countries. International Journal of Economics, Commerce and Management, 4(11), 219-230. (2016)

-A New Financial Instrument For External Balance International Real Estate Investments. International Journal of Business and Social Science, 7(10), 1-6. (2016)

-Efficiency of Foreign Aids as a Policy Instrument to Decrease Poverty in the Countries Research on Selceted Heavily Indebted Poor Countires. ICOMEP 2016, 1913-1921. (2016)

-Cari Açık ve Enerji İthali İlişkisi Güneş Enerjisi. (2016)

-The New Face of the Development Social Capital. European Journal of Business and Economics, 10(2), 20-23. (2015)

-Gelişmekte Olan Ülkelerde İhracat, İthalat ve Ekonomik Büyüme İlişkisi Panel Eş bütünleşme ve Panel Nedensellik. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 5(2), 122-126. (2015)

-Effects of Non Tariff Measures on Turkey's Exports to the European Union. American International Journal of Social Science, 4(5), 49-57. (2015)

-Dünya Ticaretinde Tarife Dışı Engeller :2008 Krizi Sonrası Yaşanan Gelişmeler. Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi(30), 75-101. (2015)

-Türkiye'de Üçüz Açıklar ve Ekonomik Büyüme:1990-2014 Dönemine Yönelik Bir Analiz. 13. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi (2015)

-Ekonomik Büyüme ve Net Hata Noksan Iliskisi: Türkiye Üzerine Ekonometrik Bir Uygulama. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(4), 881-888. (2014)

-Energy Consumption and Economic Growth in Turkey an Emprical Analysis. (2014)

-İktisadi Büyüme Olgusuna Ekonomik Bir Yaklaşım ''BRIMCH'' Ülkeleri ve Türkiye Örneği. (2012)

-The Relationships between R&D Expenses And Economic Growth with Relations of European Union. Ioannina Meeting on Applied Economics and Finance (2012)

-Kazakistan Cumhuriyeti'nin Ekonomik Performansının Ölçümü: 1992- 2008. Avrasya Etütleri(39), 49-75. (2011)

-Net Hata Noksan Hesabının Anlamı ve Cari İşlemler İlişkisi: Türkiye Üzerine Ekonometrik Bir Uygulama. İktisat İşletme ve Finans, 26(306), 69-94. (2011)

-Türkiye'deki Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Hizmetler Sektörü Üzerindeki Etkisi. 9th International Conference on Knowledge, Economy and Management (2011)

-Türkiye'de Cari İşlemler Açığı Sorunu ve Borçlanma ile İlişkisi. Ekonomi Bilimleri Dergisi, 2(2), 113-120. (2010)

-İçsel Büyüme Teorisi Çerçevesinde Türkiye'de Dış Ticaret ve Büyüme İlişkisi Üzerine Bir Nedensellik Analizi (1980-2006). Finans Politik&Ekonomik Yorumlar(529), 75-84. (2009)

-Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Ekonomik Büyüme: Türkiye deneyimi 1992-2007. (2008)

-İhracat ile Turizm Gelirlerindeki Değişimin Cari İşlemler Dengesi Üzerine Etkisi: 1998-2005. (2008)

-Küreleşme ve Bölgeselleşme Dikatomisi ve Gelecek Karşıt Süreçlerin Çatışma Potansiyeli. (2008)

-1980 Sonrası Türkiye'nin İhracat Yapısındaki Değişim ve Büyüme İlişkisi Üzerine Bir Uygulama. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi(4), 129-135. (2007)

-Sürdürülebilir Kalkınmada Çevre Faktörü: Teorik Bir Bakış. Akademik Bakış(11) (2006)

-Erken Uyarı Sinyali Olarak Sermaye Göstergeleri: Asya Krizi Örneği. İktisat İşletme ve Finans (2006)

-Görünmez Engeller : Serbest Ticarete Bir Engel mi?. Akademik Bakış(11), 1-11. (2006)

-Kamu Harcamaları ve Büyüme Arasındaki İlişki. Erciyes Üniversitesi IIBF Dergisi(24), 63-75. (2005)

-Paradan Sıfır Atmanın Gerekçeleri, Sonuçları ve Türk Lirasına İade-i İtibar. (2005)

-Türk Cumhuriyetleri ile İlişkilerimize Ekonomik Açıdan Bir Yaklaşım.  (2004)

-Sürdürülebilir Kalkınmanın Paradigması. (2004)

-Globalization and Nation State Concept in the New World Order. (2004)

-Kalkınma Planları Çerçevesinde Türkiye'de Sosyal Güvenlik Sorunu. (2003)

-Türkiye'deki Dış Ticaret Şirketlerinin Yapılanması.  (2002)

Kitaplar veya kitaplarda bölümler

-Bölgesel ve Küresel Politikalarda Orta Asya, Bölüm adı:(Bağımsızlığın 20 yılında Kazakistan Cumhuriyetinin Makro Ekonomik Performansı 1992-2011). Ahmet Yesevi Üniversitesi Yayınları, (2012).

-Doğumunun 100. Yılında Başbuğ Alparslan Türkeş, Bölüm adı:(Dokuz Işık Doktrini ve Milli İktisat Sistemi) (2017).

-Geçiş Ekonomileri, Bölüm adı:(Çek Cumhuriyeti) Ekin Yayınevi, (2008).

-Geçiş Ekonomileri, Bölüm adı:(Kazakistan) Ekin Yayınevi, (2008).

-Küresel Güç ve Refah: Uluslararası Ekonomi Politik Teorileri ve Alanları, Bölüm adı:(Dış Ticaret Teorileri ve Uluslararası Ekonomi Politik) Nobel Yayın Dağıtım, (2007).

-Ekonomik Kriz Öncesi Erken Uyarı Sistemleri, Bölüm adı:(Finansal Krizler için Erken Uyarı Sinyali Olarak Cari Hesap Göstergeleri) Arıkan Basım Yayın Dağıtım, (2006).

-Ekonomik Kriz Öncesi Erken Uyarı Sistemleri, Bölüm adı:(1990 Sonrası Türkiye'de Yaşanan

Krizler: 1994, 2000 ve 2001 Krizleri), Arıkan Basım Yayın Dağıtım, (2006).

Dr. Haldun Solmaztürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinde 30 yıl fiili hizmetten sonra, 2005 yılında tuğgeneral rütbesiyle emekli edilmiştir.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin çeşitli birlik ve karargahlarında, yurt içinde, Kıbrıs’ta ve yurtdışında hizmet etmiştir. NATO’da iki ayrı dönem, SHAPE (Belçika) Harekat Başkanlığında ve İzmirde Güneydoğu Avrupa Müşterek Komutanlığında görev yapmıştır. Birleşmiş Milletler, AGİT veya NATO/koalisyonlar komutasındaki birçok operasyona ya fiilen iştirak etmiş ya da planlama ve icrasında sorumluluk almıştır: Somali, Hırvatistan, Bosna-Hersek, Kosova, Makedonya, Arnavutluk, Afganistan, Batı Sahra, El Halil (Filistin), Dağlık-Karabağ, Nahcivan. Ayrıca Rusya Federasyonundaki çeşitli AKKA denetlemelerinde bulunmuştur. Şehirde, meskun mahallerde ve kırsalda terörle mücadelede ve direniş/isyan bastırma harekatında geniş operasyonel deneyimi vardır.

Uluslararası güvenlik ve siyaset alanında çalışan faal bir analizci, yorumcu, konuşmacıdır. Türk dış siyaseti, Türk siyaseti, Amerikan dış siyaseti, Trans-Atlantik ilişkileri, ‘üçüncü dalgadan’ sonra demokratikleşme, siyasi psikoloji, stratejik liderlik ve askeri tarih konularında yazar, konuşmalar yapar ve dersler verir. Türk ve uluslararası medyada sıklıkla görünür.

21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsünde göreve başlamadan önce, birçok düşünce kuruluşunda çeşitli görevlerde bulunmuştur: (bazıları) Washington Institute for Near East Policy (WINEP) Vaşington; Royal Institute of International Affairs (Chatham House), Londra; Center for European Security Studies (CESS), Groningen, Hollanda; Londra Metropolitan Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi; Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Analizler Merkezi (TURKSAM), Ankara. Bir süredir de, Siyaset, Strateji ve Liderlik Okulunda dersler vererek, Milli Güvenlik ve Askeri Bilimler Dergisinde Yayın Danışma Kurulu üyesi ve yazar olarak, 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsünün etkinliklerine katılmaktaydı.

Uluslararası Kazak-Türk Üniversitesi (Türkistan-Kazakistan) Mütevelli Heyeti Başkanlığı Genel Koordinatörü (2006-2008), Müttefikler-arası İhtiyat Subaylar Federasyonu (CIOR) Başkan Yardımcısı (2011-2014) görevlerinde de bulunmuştur. Halen Gelibolu Derneği Yüzüncü Yıl Koordinatörü ve Dış İlişkiler Danışmanı, Gallipoli and Dardanelles International (Londra) derneğinin Yönetim Kurulu üyesidir.

Dr. Solmaztürk Kara Harp Okulu ve Kara Harp Akademisi mezunudur. Boston Üniversitesinden Uluslararası İlişkiler Master derecesi, İstanbul Bilgi Üniversitesinden Siyaset Bilimi Doktora derecesi vardır. Doktora tezi, ‘Türkiye’de Demokratikleşmede Sivil Toplum Düşünce Kuruluşlarının Rolü’, yargı ve güvenlik sektörü reformları yasama ve siyasi karar alma süreçlerini incelemektedir.

1962 yılında Pazaryeri/Bilecik’te doğmuştur. İlk ve ortaokulu Pazaryeri’nde, liseyi Bilecik’te Ertuğrul Gazi Lisesi’nde bitirmiştir. 1983 yılında Kara Harp Okulu’ndan mezun olmuştur. Çeşitli birliklerde takım ve bölük komutanlığı yapmayı müteakip, kazandığı Kara Harp Akademisi’ni 1996 yılında, Silahlı Kuvvetler Akademisi (Yüksek Sevk ve İdare Akademisi)’ni 1999 yılında bitirerek yüksek lisansını tamamlamıştır.

Kurmay subay olarak çeşitli birliklerde karargâh subaylığı yapmayı müteakip, Aşkale’de Mekanize Tabur Komutanlığı ve Kıbrıs’ta Mekanize Alay Komutanlığı görevlerinde bulunmuştur.

Genelkurmay Başkanlığı ve K.K.K.lığı karargâhında; terörle mücadele faaliyetlerinin planlanması, koordinasyonu ve değerlendirilmesinde stratejik seviyede yedi yıl görev yapmıştır. Taktik seviyede sahada Erzincan-Tunceli-Ovacık Kuzeyi/Munzur Dağları’nda terörle mücadeleye katılmıştır.

Terörle mücadele konseptinin yazılmasında, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı Teşkilat ve Kanunu’nun hazırlanmasında aktif görevler ile MGK toplantılarında görüşülen iç güvenlik faaliyetlerine ilişkin çalışmalarda bulunmuştur. Ayrıca, halen yürürlükte olan Terörle Mücadele Kanunu’nun hazırlanmasında görev almıştır.

Harp Akademileri’nde kurmay subaylar ile kurmay subay adaylarına ve Milli Güvenlik Akademisi’nde Sivil-Asker müdavimlere iç güvenlik faaliyetlerine ilişkin konferanslar vermiştir.

PKK ile mücadelenin istihbarat paylaşımı çerçevesinde;Suriye ile ilişkilerimizin en üst seviyeye ulaştığı 2008 yılında Suriye/Şam’da ve 2009 yılında ise İstanbul’da yapılan görüşmelerin planlanması ve idaresi görevini yürütmüştür.

Terörle mücadele kapsamında, uzaktan komutalı patlayıcılara yönelik alınabilecek önlemlere ilişkin İsrail’de incelemelerde bulunmuştur.

Karşılıklı subay eğitimi kapsamında İtalya’da eğitim görmüş ve Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nda danışmanlık görevi yürütmüştür.

Amasya’ da Serbest İnşaat Mühendisi olarak çalışmaktadır. KTÜ MMF İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Üniversite döneminde KTÜ Öğrenci Derneği Genel Sekreterliği ve 2.Başkanlığı yaptı. 2000 yılında Amasya ilinde Serbest Mühendislik bürosu açarak faaliyete başladı. O tarihten bugüne kadar çeşitli proje, fenni mesuliyetlik, şantiye şefliği ve müşavirlik hizmetlerinde bulundu.

2008-2010 dönemi İMO Amasya Temsilcilik yönetim kurulunda bulundu, halen İMO Amasya Temsilci yardımcısı olarak görevine devam etmektedir. 2009 yılında Amasya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Seçimlerinde Mühendisler grubunu temsilen Meclis üyesi oldu. Yapılan seçimlerde Yönetim Kurulu Üyesi seçildi. ATSO Yönetim Kurulu üyeliği halen devam etmektedir. TOBB KOBİ İnşaat Sektör Kurulu Üyeliği görevini de yapmaktadır. 2010 yılında kurulan Amasya Kent Konseyinde kurucu Yürütme Kurulu üyeliğine seçildi. Halen bu görevlere devam etmektedir.

Amasya Gazetesi ve Haberiniz.com sitesinde çeşitli konularda yazıları yayınlandı. 

1970 yılında Ankara’da doğdu.

İlköğrenimini TED Ankara Koleji ve İzmir Hakimiyeti Milliye okullarında yaptı. Ortaöğrenimini İzmir Özel Türk Lisesi’nde tamamladı. Yüksek öğrenimini Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi Ticari Bilimler Fakültesi İşletme Fakültesi'nde yaptıktan sonra American Graduate School of International Management – THUNDERBIRD’de uluslararası işletme yüksek lisansı yaptı.

1994 yılında vatani görevini tamamladıktan sonra inşaat ve proje geliştirme konusunda İzmir ve Ankara’da faaliyet gösteren aile şirketinde iş hayatına başladı.

İzmir merkezli faaliyet gösteren Ege Genç İşadamları Derneği’nde 2 dönem Yönetim Kurulu Üyeliği ve bir dönem de Yayın Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Çalışma hayatına İzmir’de devam etmektedir.

Doğum tarihi /yeri : 19/02/1961-ESKİŞEHİR

Medeni Durumu : Evli

 


İŞ TECRÜBESİ :

EYLÜL 1980-EYLÜL 2006

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde 12 yıl Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı, Dış Karakol Komutanlığı, Botaş Jandarma Karakol Komutanlığı, Cezaevi Jandarma Karakol Komutanlığı, İl Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı görevlerinde bulundum.
Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde 16 yıl çeşitli İlçelerde İlçe Jandarma Komutanlığı görevlerinde bulundum.
Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde 8 yıl karargâh görevlerinde bulundum.
36 yıl hizmete müteakip 30/08/2016 tarihinde yaş haddinden emekli oldum.( 14 ayrı İl’de görev yaptım, 5 defa şark hizmetinde bulundum.


EYLÜL 2016-AĞUSTOS 2017:

21.Yüz Yıl Türkiye Enstitüsünde Araştırmacı
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde Öğretim Görevlisi
21.Yüz Yıl Türkiye Enstitüsünde Genel Sekreterlik

AĞUSTOS 2017-EYLÜL 2018

NUROL Makina Tesis Güvenlik Koordinatörü (Devam)
EĞİTİM:
1985-1989 Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi/ İşletme Bölümü (Lisans)
2003-2005 Anadolu Üniversitesi Jandarma Meslek Eğitim Programı (Ön Lisans)
1979-1980 Jandarma Astsubay Sınıf Okulu
1976-1979 Jandarma Astsubay Hazırlama Okulu
1973-1976 Eskişehir 19 Mayıs Orta Okulu
1968-1973 Eskişehir Seyitgazi Bardakçı İlkokulu

SEMİNER VE KURSLAR:
İstihbarat Kursu 1985
Kürtçe Kursu 1985
Terörizm ile Mücadele Kursu 1985
İnsan Kaynakları Kursu 1996
Adli Tahkikat Kursu 2005
Silah Ruhsat Kursu 2008
Kamusal Yaşamda Protokol ve Davranış Kuralları 2010
Yazarlık Okulu Hazırlık Kursu 2014
Terörizm ve Anti terörizm Eğitim Programı 2014
Liderlik Sertifika Programı 2014
İstihbarat Sertifika Programı 2015

BİLGİSAYAR BİLGİSİ:
Windows 95, Excel, Word (İyi Derece)

YABANCI DİL:
İngilizce ( iyi seviye)

İLGİ ALANLARI :
Siyaset, Strateji, İstihbarat, Terör alanlarında okumak
Roman çalışmaları
İkbal VURUCU ile birlikte editörlüğünü yaptığımız; Pkk Terörü hakkında ki kitap çalışmamız Yayın evi aşamasındadır.

ÖZEL DURUM:
12 Eylül 1980 Darbesinin ertesi günü ilk görevime başladım.
15 Temmuz da Fetö’cü Darbe girişimi esnasında Çankaya İlçe Jandarma Komutan Vekili olarak görevdeydim ve o akşam ikamet ettiğim, Beytepe Jandarma Lojmanlarından birliğime giderken derdest edilme girişimi ile karşılaştım, buna rağmen saat: 21:00 ’de birliğimin başına geçerek Çankaya İlçe Jandarma Komutanlığının Fetö’cü hainlerin eline geçmesine mani oldum.

Meslek hayatımda 5 şark görevi yapan tek Astsubayım, bu görevler sırasında terörle mücadelede etkin görev aldım, bu konuda çok sayıda para ödülü, madalya ve takdirname ile ödüllendirildim.

  • 1974 ÜSKÜDAR
  • Çorlu lisesi

Selçuk Ünv. İ.İ.B.F   İşletme (Lisans)

Selçuk Ünv. Sosyal Bil. Enş. Siyaset Bilimi (Yüksek Lisans)

  • Mali Müşavir ve Bağımsız  Denetçi
  • Sesav (Sanat Eğitim Sağlık Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı

Miyad (Marmara İşadamı Yatırımcı ve Yöneticiler Derneği) Kurucu Onursal Baş.

  • İngilizce

16.08.1985 İstanbul

Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Y.Lisans: İstanbul Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Doktora: Sabahattin Zaim Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslar arası ilişkiler (Tez Aşamasında)

İş Deneyimi: 2004-2005 Petrol Ofisi A.Ş (Muhasebe-Alacaklar bölümü)

                       2006-2008 BHM Gıda Sanayi LTD.ŞTİ- Yönetim Kurulu

                       2008-2010 Doğan Haber Ajansı (DHA)-spor muhabirliği

                       2010-2012 Semi-Final Sports Lounge –İşletmeci-ortak

                       2012-           4M Dış Ticaret LTD.ŞTİ- Genel Müdür

Yabancı Dil: İngilizce

                     English Time Dil okulları-İstanbul

                     ALCC, American Language Center-Manhattan, NYC

                     NYSU, Nassau Community College(ELS)-Garden City, NY

ÜYE GİRİŞİ

Şifremi unuttum
  1. SON MAKALELER
  2. ÇOK OKUNANLAR

Prof. Dr. Sema Kalaycıoğlu   - 26-02-2021

Ay Vergisi

“Allah vergisi” der gibi güzel duyuluyor değil mi? Öyle şey olur mu demeyin. Büyük projeler büyük maliyetlere katlanmayı gerektirir. Tabii bir anda ortaya atılan projelerin niteliği, faydası ve amaçları tartışılabilir.