Prof. Dr. Mehmet Alagöz

Doğum Yeri        : Konya

Doğum Tarihi     :23.06.1970

Eğitim Durumu:

1993 yılında Selçuk Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü Lisans derecesini tamamlamıştır. 1993- 1995 yıllarında TBMM’de milletvekili danışmanı olarak görev yapmıştır.  1995 yılında “1980 sonrası Türkiye IMF ilişkisi: Bazı istikrar programlarının Türk ekonomisine etkisi” konulu tez çalışması ile Yüksek Lisans Derecesini ve 2002 yılında da “Dış ticaret Şirketlerinin Türkiye ekonomisindeki Yeri” konulu tez çalışması ile doktora unvanını almıştır.

Yabancı Dil        : İngilizce(Orta Düzey)

Akademik Kariyeri :

1995 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde araştırma görevlisi olarak görevine başlamıştır. 2005 yılında yardımcı doçent doktor unvanı almıştır. 2010 yılında Uluslararası İktisat alanında Doçent unvanını elde etmiştir. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde 2017 Profesör Doktor unvanını almış ancak daha sonra 2017 yılı sonunda Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümüne Profesör Doktor unvanı ile çalışmaya devam etmektedir. Selçuk Üniversitesi ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde zaman içerisinde pek çok idari görevi yürütmüştür. Akademik yaşamı boyunca pek çok bilimsel çalışma yürüten lisanüstü öğrenciye ve de sivil toplum kuruluşlarına danışmanlık yapmıştır. Ayrıca yerel ve ulusal dergilerde/gazetelerde(Konya Postası, Kervan, Barem, Yankı) görev yapmıştır. Polonya ve Çek Cumhuriyetindeki üniversitelerde kısmi dönemlerde dersler vermiştir. Akademik anlamda ekonomi alanında ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlamış 100’e yakın makalesi ve kitap bölümleri bulunmaktadır. Bilimsel çalışmalarına ulusal ve uluslararası düzeyde yüzlerce atıf yapılmıştır.  Son dönemde enerji yatırımları ve güvenliğinin ekonomik etkileri, Kamu Özel İşbirliği Yatırımları, Türkiye Varlık Fonu, Varlık Yönetim Şirketleri, Yabancılara Taşınmaz Satışı, Kriz Erken Uyarı Sinyalleri, gibi spesifik konularda da çalışmalar yürütmektedir. Halen üniversitesinde uluslararası ekonomi politik, ekonomi politik dersleri vermektedir.

Bilimsel Çalışmaları

-Photovoltatic Solar  Power Plant Invesment Optimization Model for Economic External Balance: Model of Turkey, Energy and Environment, EAE-17-0292.R2.(2018)

-Kamu Özel İşbirliği Yatırımları ve Dış Borç Ödeme Projeksiyonu. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 73(3), 867-889. (2018)

-Makro Ekonomik Göstergeler ile Orta Asya Türk Cumhuriyetleri, 4.Uluslararası Asosscongress. (2018)

-Serbest Ticaret Anlaşmalarının Türkiye’nin Dış Ticaret Açığı Üzerine Etkisi, 4. Uluslararası Asosscongress. (2018)

-Dünya Kaya Gazı Gelişmeleri ve Türkiye Kaya Gazı Potansiyeli. 1st International Congress on Politics, Economics and Financial Analysis, Aydın, Turkey(2018)

-PV Güneş Paneli Üretim Kuruluş Yeri Matematiksel Modellerle Analizi. 1st International Congress on Politics, Economics and Financial Analysis, Aydın, Turkey (2018)

-Orta Asya’nın Gelişen Ekonomik Gücü: Makro Ekonomik Göstergeler İle Özbekistan. Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı, Taşkent, Özbekistan (2018)

-Effects of Public-Private Partnerships Investments on Economy: A Case Study for Turkey. EconWorld VIII. International Conference on Economics, Netherlands(2018)

-Türkiye’de Ar-Ge Harcamaları. EconWorld VIII. International Conference on Economics, Netherlands(2018)

-Petrol Fiyatlarının Makro Ekonomi Üzerindeki Etkisi-Ülke Karşılaştırmaları İle Panel Veri Analizi (2017)

-Kamu Özel İşbirliği (KÖI) Yatırımları ve Ekonomik İllüzyon Etkisi. (2017)

-Dış Ekonomik Dengeler Kapsamında Güneş Enerji Yatırım Planlaması. (2017)

-Güneş Enerjisi Kapsamında Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) Yatırımlarının Ekonomik Etkileri. (2017)

-Linear Optimization Model Based on Analytic Hierarchy Process: Factory Location Study. 3rd International Researchers, Staticticians and Young Statisticians Congres, 37 (2017)

-Renewable Energy Optimization for Economic External Balance. 3rd International Researchers, Staticticians and Young Statisticians Congress, 36 (2017)

-Informal Employment in Terms of Age Groups: Age of 15-19 Years and Over 55. International congress on Afro-Eurasian Research II, (2017)

-A Comparative Analysis on TheProgress of Informal Employment Considering Turkey and Selected Other Countries. EuropeanCongress on Economic Issues, 150 (2017)

-Kayıt Dışı İstihdamın Gelişimi Üzerine Türkiye ve Seçilmis Ülkeler Özelinde Karşılaştırmalı analiz. European Congress on Economic Issues, 151 (2017)

-The Relationship Between Concentration and Profitability in Turkish Banking Sector. Journal of Emerging Economies and Policy, 1, 11-18. (2016)

-High Technology Export and R&D Expenditures A Study For E7 Countries. International Journal of Economics, Commerce and Management, 4(11), 219-230. (2016)

-A New Financial Instrument For External Balance International Real Estate Investments. International Journal of Business and Social Science, 7(10), 1-6. (2016)

-Efficiency of Foreign Aids as a Policy Instrument to Decrease Poverty in the Countries Research on Selceted Heavily Indebted Poor Countires. ICOMEP 2016, 1913-1921. (2016)

-Cari Açık ve Enerji İthali İlişkisi Güneş Enerjisi. (2016)

-The New Face of the Development Social Capital. European Journal of Business and Economics, 10(2), 20-23. (2015)

-Gelişmekte Olan Ülkelerde İhracat, İthalat ve Ekonomik Büyüme İlişkisi Panel Eş bütünleşme ve Panel Nedensellik. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 5(2), 122-126. (2015)

-Effects of Non Tariff Measures on Turkey's Exports to the European Union. American International Journal of Social Science, 4(5), 49-57. (2015)

-Dünya Ticaretinde Tarife Dışı Engeller :2008 Krizi Sonrası Yaşanan Gelişmeler. Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi(30), 75-101. (2015)

-Türkiye'de Üçüz Açıklar ve Ekonomik Büyüme:1990-2014 Dönemine Yönelik Bir Analiz. 13. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi (2015)

-Ekonomik Büyüme ve Net Hata Noksan Iliskisi: Türkiye Üzerine Ekonometrik Bir Uygulama. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(4), 881-888. (2014)

-Energy Consumption and Economic Growth in Turkey an Emprical Analysis. (2014)

-İktisadi Büyüme Olgusuna Ekonomik Bir Yaklaşım ''BRIMCH'' Ülkeleri ve Türkiye Örneği. (2012)

-The Relationships between R&D Expenses And Economic Growth with Relations of European Union. Ioannina Meeting on Applied Economics and Finance (2012)

-Kazakistan Cumhuriyeti'nin Ekonomik Performansının Ölçümü: 1992- 2008. Avrasya Etütleri(39), 49-75. (2011)

-Net Hata Noksan Hesabının Anlamı ve Cari İşlemler İlişkisi: Türkiye Üzerine Ekonometrik Bir Uygulama. İktisat İşletme ve Finans, 26(306), 69-94. (2011)

-Türkiye'deki Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Hizmetler Sektörü Üzerindeki Etkisi. 9th International Conference on Knowledge, Economy and Management (2011)

-Türkiye'de Cari İşlemler Açığı Sorunu ve Borçlanma ile İlişkisi. Ekonomi Bilimleri Dergisi, 2(2), 113-120. (2010)

-İçsel Büyüme Teorisi Çerçevesinde Türkiye'de Dış Ticaret ve Büyüme İlişkisi Üzerine Bir Nedensellik Analizi (1980-2006). Finans Politik&Ekonomik Yorumlar(529), 75-84. (2009)

-Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Ekonomik Büyüme: Türkiye deneyimi 1992-2007. (2008)

-İhracat ile Turizm Gelirlerindeki Değişimin Cari İşlemler Dengesi Üzerine Etkisi: 1998-2005. (2008)

-Küreleşme ve Bölgeselleşme Dikatomisi ve Gelecek Karşıt Süreçlerin Çatışma Potansiyeli. (2008)

-1980 Sonrası Türkiye'nin İhracat Yapısındaki Değişim ve Büyüme İlişkisi Üzerine Bir Uygulama. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi(4), 129-135. (2007)

-Sürdürülebilir Kalkınmada Çevre Faktörü: Teorik Bir Bakış. Akademik Bakış(11) (2006)

-Erken Uyarı Sinyali Olarak Sermaye Göstergeleri: Asya Krizi Örneği. İktisat İşletme ve Finans (2006)

-Görünmez Engeller : Serbest Ticarete Bir Engel mi?. Akademik Bakış(11), 1-11. (2006)

-Kamu Harcamaları ve Büyüme Arasındaki İlişki. Erciyes Üniversitesi IIBF Dergisi(24), 63-75. (2005)

-Paradan Sıfır Atmanın Gerekçeleri, Sonuçları ve Türk Lirasına İade-i İtibar. (2005)

-Türk Cumhuriyetleri ile İlişkilerimize Ekonomik Açıdan Bir Yaklaşım.  (2004)

-Sürdürülebilir Kalkınmanın Paradigması. (2004)

-Globalization and Nation State Concept in the New World Order. (2004)

-Kalkınma Planları Çerçevesinde Türkiye'de Sosyal Güvenlik Sorunu. (2003)

-Türkiye'deki Dış Ticaret Şirketlerinin Yapılanması.  (2002)

Kitaplar veya kitaplarda bölümler

-Bölgesel ve Küresel Politikalarda Orta Asya, Bölüm adı:(Bağımsızlığın 20 yılında Kazakistan Cumhuriyetinin Makro Ekonomik Performansı 1992-2011). Ahmet Yesevi Üniversitesi Yayınları, (2012).

-Doğumunun 100. Yılında Başbuğ Alparslan Türkeş, Bölüm adı:(Dokuz Işık Doktrini ve Milli İktisat Sistemi) (2017).

-Geçiş Ekonomileri, Bölüm adı:(Çek Cumhuriyeti) Ekin Yayınevi, (2008).

-Geçiş Ekonomileri, Bölüm adı:(Kazakistan) Ekin Yayınevi, (2008).

-Küresel Güç ve Refah: Uluslararası Ekonomi Politik Teorileri ve Alanları, Bölüm adı:(Dış Ticaret Teorileri ve Uluslararası Ekonomi Politik) Nobel Yayın Dağıtım, (2007).

-Ekonomik Kriz Öncesi Erken Uyarı Sistemleri, Bölüm adı:(Finansal Krizler için Erken Uyarı Sinyali Olarak Cari Hesap Göstergeleri) Arıkan Basım Yayın Dağıtım, (2006).

-Ekonomik Kriz Öncesi Erken Uyarı Sistemleri, Bölüm adı:(1990 Sonrası Türkiye'de Yaşanan

Krizler: 1994, 2000 ve 2001 Krizleri), Arıkan Basım Yayın Dağıtım, (2006).

ÜYE GİRİŞİ

Şifremi unuttum
  1. SON MAKALELER
  2. ÇOK OKUNANLAR

Prof. Dr. Sema Kalaycıoğlu   - 12-02-2024

Kahire Ziyareti Sisi’nin Ocağına Düşmek mi?

Türkiye 2022 yılından beri Mısır ile bozulan ilişkilerini düzeltme çabası içinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Mısır gezisinin hala bu kapsamda düşünülmesi ve bugüne kadar gibi sonuçlar alındığının değerlendirilmesi gerekir.

Error: No articles to display