21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Editörü

21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Editörü

 

Öğrenim

Lisans

Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler Bölümü (Trabzon) (02.09.1996-21.07.2000)

 

Yüksek Lisans

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı (Trabzon) (29.09.2000-11.05.2005)

 

Doktora

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı (İstanbul) (10.04.2006-24.11.2011)

 

Akademik Dereceler

Bilim Uzmanı (Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı), MA (11.05.2005)

Doktor (Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı), PhD. (24.05.2011)

Doçent (Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı), Assoc. Prof. (25.09.2018)

 

Akademik Görevler

Araştırma Görevlisi (50/d) (Ekim 2002-Ocak 2005)

KTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

Araştırma Görevlisi (33/a) (Ocak 2005-Mart 2006)  

KTÜ İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü İlişkiler Anabilim Dalı

Araştırma Görevlisi (35/d) (Nisan 2006-Şubat 2012)                    

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü/Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

Araştırma Görevlisi (33/a) (Şubat 2012- Kasım 2015)

KTÜ İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent(Kasım 2015- Mart 2018)

KTÜ İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi (Mart2018- devam ediyor)

KTÜ İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

 

Tezler

Soğuk Savaş Sonrası Değişen Güvenlik Kavramı ve ABD-AB Ekseninde Farklılaşan Güvenlik Algılamaları, Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Doç. Dr. Gökhan Koçer, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Trabzon, Mayıs 2005. (180 syf.)

Türk Dış Politikasında Güç Kullanma Seçeneği, Doktora Tezi, Danışman: Prof. Dr. Faruk Sönmezoğlu, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, İstanbul, Kasım 2011. (733 syf.)

 

 

Kitaplar/Kitap Bölümleri

Jeopolitik Uluslararası İlişkilerde İnsan, Devlet, Coğrafya ve Zaman Etkileşimi Üzerine Bir Giriş, Barış Kitabevi, Ankara, Aralık 2017, 204 syf.

Türk Dış Politikasında Güç Kullanma Seçeneği (1923-2010): Teorik, Tarihsel ve Hukuksal Bir Analiz, Barış Platin Kitabevi, Ankara, Ocak 2013, 810 syf.

"Türkiye-Ermenistan İlişkileri", Soğuk Savaş Sonrası Türkiye'nin Komşu Siyaseti, Pınar Yürür, Arda Özkan (Ed.), Detay Yayıncılık, Ankara, Nisan 2016, ss. 199-232.

"Türkiye-Suriye İlişkileri", Soğuk Savaş Sonrası Türkiye'nin Komşu Siyaseti, Pınar Yürür, Arda Özkan (Ed.), Detay Yayıncılık, Ankara, Nisan 2016, ss. 383-409.

"Türkiye-Yunanistan İlişkileri (1923-2005)", Türkiye ve Komşuları, Mohammad Arafat (Ed.), Nobel Yayın Dağıtım Tic. Ltd. Şti., Ankara, Mayıs 2009, ss. 59-180.

 


Makaleler

"Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Uluslararası Göç Olgusu ve Ulusal Güvenlik Üzerindeki Etkileri Üzerine Bir Değerlendirme", Güvenlik Bilimleri Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 1 (2017), ss. 1-31.

“Asker Neden Darbe Yapar?: Kurumsallaşmasını Tamamlayamamış Demokrasilerde Sivil-Asker İlişkileri Üzerine Genel Bir Değerlendirme”, TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi, Cilt: 8/Yaz,  No:31 (2016), ss. 67-73.

“Türkiye'de Yeni Sağ'ın Kamu Yönetimi Anlayışı: Turgut Özal ve ANAP”, The Journal of Academic Social Science, Yıl: 3, Sayı: 18 (Aralık 2015), ss. 393-417. (Çağrı D. Çolak’la birlikte).

“Tarihsel Boyutlarıyla Boğazlar'ın Jeopolitik ve Jeostratejik Önemi”, JASS Studies, Number: 35, Summer I (2015), ss. 327-349.

“Uluslararası İlişkilerde Hegemonya Olgusu ve ABD Hegemonyasının Siyasal ve Kültürel Kaynağı: 'Amerikan İstisnacılığı' ya da 'Açık/Kaçınılmaz Yazgı' ”, JASS Studies, Number: 26, Summer II (2014), ss. 405-420.

“Sevr Fobisi/Sendromu: Türkiye'nin Güvenlik Endişesini Anlamak Üzerine Düşünceler”, Turkish Studies, Volume 9/5 (Spring 2014), ss. 1835-1847.

“Küreselleşme Sürecinde Ulus-Devlet ve Egemenlik Olguları”, Journal of History School, Yıl: 7, Sayı: XVIII (June 2014), ss. 51-77.

“Türkiye'de Dış Politika ile İç Hukuk Düzeni Arasındaki İlişki: T. C. 1982 Anayasası Çerçevesinde Genel Bir Değerlendirme”, JASS Studies, Number: 25-I, Summer I (2014), ss. 269-283.

 “Türk Boğazları'nın Geçiş Rejiminin Tarihi Gelişimi ve Hukuki Statüsü”, Journal of History School, Yıl: 7, Sayı: XVII (March 2014), ss. 467-493.

“Birleşmiş Milletler Andlaşması ve Teamül Hukuku Çerçevesinde Uluslararası Hukukta 'Meşru Müdafaa Hakkı' ”, 21. Yüzyılda Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 6 (Aralık/Ocak/Şubat 2014), ss. 171-201.

“Dış Politikada Stratejik Bir Zorlama Yöntemi: Zorlayıcı Diplomasi”, 21. Yüzyılda Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 5 (Eylül/Ekim/Kasım 2013), ss. 99-118.

“1963-1964 Kıbrıs Krizi: Türk Dış Politikası Tarihinde Askeri, Siyasal ve Hukuksal Boyutlarıyla Bir Zorlayıcı Diplomasi Uygulaması”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Yıl: 35, Cilt: 103, Sayı: 205 (Temmuz-Ağustos 2013), ss. 103-136.

“Ağrı İsyanı (1926-1930) ve Türkiye-İran Krizi (1930): Türk Dış Politikası Tarihinde Bir Zorlayıcı Diplomasi Uygulaması”, History Studies, Volume 4, Issue 4 (Kasım/November 2012), pp. 385-413.

“Atatürk’ün Dış Politika Anlayışında Gerçekçilik ve Pragmatizm Olguları: Milli Mücadele Dönemi Türkiye-Sovyetler Birliği İlişkileri Örneği”, Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi, Yıl: 5 Sayı: 9 (Şubat 2007), Genelkurmay ATASE Başkanlığı Yayınları, Ankara, ss. 175-185. 


Bildiriler

"Comparative Analysis of the Turkish Presidential System with Government Systems Including Seperation of Powers",2nd International Conference on Economics Business Management and Social Sciences, Belgrad, Sırbistan, 10-14 Mayıs 2017. (Çağrı D. Çolak ve Muhammed Y. Bilgili’yle birlikte).

"Kanal İstanbul Projesi'nin Montrö Boğazlar Rejimi'ne Olası Etkileri Üzerine Bir Değerlendirme: Jeopolitik Bir Hata (mı?)", 5. Uluslararası Mavi Karadeniz Kongresi-Karadeniz'in Politik Ekonomisi ve Bölgesel Güvenlik, Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Anadolu Hisarı Kampüsü, İstanbul, Türkiye, 12-13 Aralık 2016, pp.336-348.

"Westphalian Dönemden Post-Westphalian Dönem’e Uluslararası İlişkilerde Sınır Olgusu: 21. Yüzyılda 'Devlet Jeopolitiği' ile 'Küreselleşmenin Jeopolitiği' Arasındaki Mücadelenin İzdüşümleri", İstanbul Güvenlik Konferansı 2016-Devlet Doğasının Değişimi: Güvenliğin Sınırları, 2-4 Kasım 2016, TASAM & Milli Güvenlik Enstitüsü, Radisson Blu Hotel, Şişli, İstanbul.

"Uluslararası İlişkilerde Başarısız/Kırılgan Devlet Sorunsalı ve Arap Baharı Sürecinde İki Başarısız Devlet Örneği: Mısır ve Suriye", III. Ortadoğu'da Siyaset ve Toplum Kongresi, ORMER & Sakarya Ünivesitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü, 11-13 Ekim 2016, Sakarya.

"Ölmek, Öldürmek, Ölüme Tanıklık Etmek: Çanakkale Savaşları'nın Sosyolojik Ve Psikolojik Boyutları Üzerine Bir Değerlendirme", 100. Yılında Çanakkale Savaşları Uluslararası Kongresi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı & Çanakkale 18 Mart Üniversitesi & Australia Monash University, Çanakkale, Türkiye, 21-24 Mayıs 2015, pp.1-14.

"Kıbrıs Barış Harekâtı’nın Meşruiyeti ve Uluslararası Hukuk Açısından Bir Değerlendirmesi", Uluslararası Boyutlarıyla Kıbrıs Meselesi ve Geleceği Uluslararası Sempozyumu, 11-13 Aralık 2014, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı & Doğu Akdeniz Üniversitesi Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi, Gazimağusa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.

" 'Kanal İstanbul' Projesi’nin Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ne Olası Etkileri: Karadeniz’de 'Jeopolitik Bir Çılgınlık'[ğ]ın İzdüşümleri", VI. Karadeniz Uluslararası Sempozyumu (Karadeniz'den Hazar'a Stratejik Bakış, 6-8 Kasım 2014, Giresun Üniversitesi Güre Yerleşkesi, Giresun, Türkiye, ss. 1-11.

"Balkanlar'ı Türk Dış Politikası Açısından Önemli Kılan Temel Faktörler", "I. Karadeniz ve Balkan Ekonomik ve Politik Araştırmalar Sempozyumu", 3-5 Eylül 2014, Bülent Ecevit Üniversitesi, Dedeman Oteli, Zonguldak, Türkiye, ss. 1-10.

"Terörizm Olgusu ve Türkiye'de PKK Terörünün Algılanmasında Bölgesel Farklılıklar: Bir Alan Çalışması", Proceedings, International Symposium Regional and Global Dinamics: Economic and Political Issues of Turkey and Its Near Abroad, 28-29 April 2011, İzmir Üniversitesi, İzmir, Türkiye, 2011, ss. 226-256. (M. Ozan Şahin’le birlikte)

"Uluslararası İlişkilerde Kuvvet Kullanma Yasağı, Güvenlik Konseyi, Savaş ve Barış: 'De Jure' ve 'De Facto' İki Farklı Uluslararası Sistem Üzerine Düşünceler", VII. Uludağ Uluslararası İlişkiler Konferansı-Uluslararası Sistemde Yeni Düzen Arayışları, Bursa, Türkiye, 21-22 Ekim 2015, ss. 1-20.

 

"Avrupa Kıtası Açısından Birinci Dünya Savaşı'nın Sonuçları", 100. Yılında Birinci Dünya Savaşı, Ümit Özdağ (Edt.),IV. Safranbolu Kongresi (100. Yılında Birinci Dünya Savaşı), 11-13 Nisan 2014, 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü, Safranbolu,  Kripto Kitaplar, Ankara, Ağustos 2014, ss. 359-380.

 

"İnsanlığın Olağan Durumu 'Savaş' ve Bir Medeniyet Hali 'Barış' Üzerine", Konferans Tam Metin KitabıV. Uludağ Uluslararası İlişkiler Konferansı-Barış ve Güvenliğin Yeniden İnşası, 11-12 Aralık 2013, Uludağ Üniversitesi, Bursa, ss. 572-584.

 

"PKK Terörünün Türkiye'nin Ulusal Güvenlik Algılaması ve Türk Dış Politikası Üzerindeki Etkileri", Osmanlı'dan Günümüze Eşkıyalık, Terör ve Ayrılıkçı Hareketler-II. İlkadım Sempozyumu, 16-18 Mayıs 2008Osmanlı'dan Günümüze Eşkıyalık ve Terör (Sempozyum Bildirileri), Edt. Doç. Dr. Osman Köse, Samsun İlkadım Belediyesi Kültür Müdürlüğü, Samsun, 2009, ss. 449-464.

 

"Soğuk Savaş Sonrası Değişen Güvenlik Kavramı ve ABD–AB Ekseninde Farklılaşan Güvenlik Algılamaları", Türk Sosyal Bilimler Derneği 9. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, 7-9 Aralık 2005, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, Ankara.

 

1959 yılında Elazığ'da doğdu.

1978-2005 yılları  arasında TSK'nin muhtelif birliklerinde görev yaptı. 1980 yılında Arapça temel, 1989 yılında Arapça tekamül kursu gördü. 1997-2000 yılları arasında Şam/Suriye Kıdemli Askeri ataşeliğinde İdari Ataşe olarak görev yaptı.

Arapça dilini okuma, yazma ve dinleme olarak iyi düzeyde bilmektedir. Görevde bulunduğu süre zarfında ülkemizi ziyaret eden Arap ülkeleri  Savunma Bakanları ve Genelkurmay Başkanlarına tercümanlık görevinde bulunmuştur.

ABD Dışişleri Bakanlığı, terörist Murat Karayılan'ın başına 5 milyon dolar, Cemil Bayık için 4 milyon dolar, Duran Kalkan için ise 3 milyon dolar ödül verileceğini duyurdu.

Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümü, Yüksek lisans eğitimini Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Milli Güvenlik Stratejileri Bilim Dalı ve doktora eğitimini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler anabilim dalında tamamlamıştır. Türk Dış Politikası, Kuzey Irak ve PKK terör örgütü üzerine çalışmalar yapmaktadır.

Aslen İzmir’li olan Gözler, 1948 Hopa doğumludur. Orta ve lise eğitiminden sonra 1970 yılında Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünü bitirmiş ve aynı fakültede yüksek lisans ve doktora çalışması yapmıştır.

   1985 yılına dek MTA Genel Müdürlüğünde jeolog olarak çalışan Gözler aynı kurumda Bölge Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür görevlerinde bulunmuştur. Bu arada Orta Doğu Amme İdaresi’nde Kamu Yönetimi Lisans eğitimini tamamlamıştır. 1988-1996 yılları arasında ETKB’na bağlı kurumların Yönetim Kurullarında çalışmış ve 1997-2000 arasında da İMMİB Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmüştür.

1997’de Etibank Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına atanan Gözler, 2005 yılında bu kurumdan emekli olmuştur.

  Gözler çeşitli dergilerde mesleki, sosyal ve Türk kültürü konularında makaleler yazmaktadır.

1967’de Ankara’da doğdu. 1981-1985 yılları arasında Deniz Lisesi’nde, 1985-1989 yılları arasında Deniz Harp Okulu’nda öğrenim gördü.

Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın deniz ve kara birliklerinde 2003 yılına kadar görev yaptı. 2005 yılında Deniz Harp Akademisi eğitimini tamamlayıp kurmay subay oldu. 2008’de kendi isteğiyle Silahlı Kuvvetlerden ayrıldı.

Deniz Kuvvetleri’nden ayrıldıktan sonra bir süre Çin Halk Cumhuriyeti’nde denizcilik sektöründe çalıştı.

Amerika, Türkiye'ye karşı cephe açmak için askeri manevraları devreye sokuyor. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri öncesi "Nemesis 2018"  tatbikatını başlattı.

ABD'nin İran'a yönelik ambargolarının ikinci ve esas bölümü 4 Kasım'da yürürlüğe girmiştir. Türkiye dahil 8 ülke belli yönergeler dahilinde yaptırımlardan muaf tutulmuştur.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Rob Manning, düzenlediği günlük basın toplantısında "Cuma günü ABD kuvvetleri, SDG ortaklarımızla Suriye'nin kuzeydoğu sınırları boyunca güvence devriyelerine başladı" ifadesini kullandı.

Suriye resmi haber ajansı SANA’nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD’nin öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Suriye’nin Deyr ez Zor bölgesinde yer alan Hacin kentine yönelik hava saldırısında 15 sivilin hayatını kaybettiği kaydedildi.

ÜYE GİRİŞİ

Şifremi unuttum
  1. SON MAKALELER
  2. ÇOK OKUNANLAR